Beta

Kehmet kokonaismalli

image/svg+xml KEHMET ON KUNNIAMAININNALLAPALKITTU KEHITTÄMISENVIITEKEHYS STRATEGIA STRATEGIA MENETELMÄT MENETELMÄT MÄÄRÄYSTEN MUKAISUUS MÄÄRÄYSTEN MUKAISUUS © Ilkka Kautto PALVELUT PALVELUT TOIMEENPANON TYYLI TOIMEENPANON TYYLI PROJEKTOIMATON PROJEKTIT ASIAKASSEGMENTIT ASIAKASSEGMENTIT KEHITTÄMINEN KEHITTÄMINEN JATKUVAKEHITYS JATKUVAKEHITYS INNOVAATIOSUPPILO INNOVAATIOSUPPILO TUTKIMUSJA IDEAT TUTKIMUSJA IDEAT KOKEILUJAVALINTA KOKEILUJAVALINTA INVESTOINTI INVESTOINTI KÄYTTÖJA ARVO KÄYTTÖJA ARVO PROJEKTIT LEAN LEAN PROJEKTOIMATON

Kehmet on kahteen kertaan palkittu kehittämistoiminnan viitekehys

Suomidigi ja itSMF Finland -palkinnot


Kehmet on perusmalli ja suositus Helsingin kaupungissa tapahtuvalle kehittämiselle.

Valitse toimeenpanon tyyli

Pikalinkit tarkistuslistoihin

KAIKELLE KEHITTÄMISELLE YHTEISTÄ

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUDEN PIKATARKISTUS

TARKISTUSLISTAT PROJEKTIMALLISSA

Kehmetin osa-alueet ja kohderyhmät

KEHMET PYRKII AUTTAMAAN ERITYISESTI

  • Viranhaltijaa
  • Kehittämisen omistajaa ja ohjaajaa
  • Salkun omistajaa ja hallinnoijaa
  • Projektipäällikköä tai tuoteomistajaa
  • Toiminnan kehittäjää

Kehittäminen vaikuttaa lähtökohtaisesti viranomaisen vastuulla oleviin palveluihin. Siksi kehittämisessä on noudatettava lakisääteisiä ja muita määräyksiä. Viranhaltija on viimekädessä vastuussa kehitystyön vaikutuksista vastuullaan oleviin palveluihin. Kehmet edesauttaa viranhaltijaa hahmottamaan, mitä kaikkea kehittämisaktiviteetilta ja sen laadulta tulee edellyttää missäkin kehittämisen vaiheessa.

Kehmet myös avustaa johto- ja ohjausryhmien muodostamisessa, sekä niiden vastuiden hahmottamisessa. Kehmet raamittaa lisäksi laajempien kehittämiskokonaisuuksien hallintaa eli avustaa hahmottamaan kehittämissalkkujen hallintaa, sekä muiden kehittämiseen liittyvien salkkujen hallintaa. Kehmet myös avustaa hahmottamaan kehityssalkun kytköstä strategiaan.

Suurin yksittäinen kohderyhmä on kuitenkin projektipäälliköt ja tuoteomistajat, sillä he ovat niitä henkilöitä, jotka ohjaavat kehittämisen käytännön toteutusta. Kehmet tarjoaa raamin sekä kertaluonteisen kehitysprojektin toteutukselle, että jatkuvan kehitystoiminnon organisoinnille.

Lisäksi Kehmet sisältää ensimmäiset askelmerkit leanaajalle jatkuvaan toiminnan ja palvelujen parantamiseen.

Kehittäminen strategian toteuttamisessa

Kehmet kuvaa, millä tavoin kaupungin strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat kannattaa huomioida kehittämisen eri tasoilla ja miten niistä kannattaa raportoida, jotta voimme sujuvasti panostaa sinne mihin strategiamme ja tavoitteemme osoittavat.

Siirry tästä strategiakytkössivuille

Kehitysportfolio

Kehmet kuvaa kehitysportfolion periaatteet ja kaikelle kehittämiselle yhteisen nimittäjän, eli ne tiedot joita raportoidaan, seurataan ja käytetään kehityspanostusten kohdentamisessa koko kaupungin tasolla.

Siirry tästä portfoliosivuille

Asiakas ja palvelut

Kehittämistä tehdään asiakkaita varten: palvelut ovat kehitettäviä asioita. Hyvin johdettu kehittäminen tunnistaa mille asiakkaille ollaan kehittämässä ja miten nämä asiakkaat tulevat tuloksista hyötymään. Tätä varten tarvitaan asiakkuusportfoliota.

Kehmet linkittää asiakassegmentoinnin ja palvelukategorisoinnin tärkeäksi osaksi portfolionhallintaa. 

Tuloksellinen kehittäminen on yleensä kiinnitetty johonkin nykyiseen tai tulevaan palveluun tai palvelukokonaisuuteen. 

Palveluportfolion tarkoitus on koostaa tämä näkymä kaupungin palveluihin. Se myös hahmottaa selkeästi, mitkä ovat ns. ydinpalveluja ja mitkä tukipalveluja. Hyvin toimiva kehitysportfolio kiinnittää sisältönsä näihin kaupungin palvelurakenteisiin.

Kehittämisen elinkaari - innovaatiosuppilo

Isossa kuvassa hyvä kehitysportfolio sisältää sopivan määrän tutkimustoimintaa ja kokeiluja ennen raskaampia investointeja. Kehittäminen ei kuitenkaan lopu uuden investointiin, vaan olemassa olevasta on myös pidettävä huolta. Siksi hyvä kehitysportfolio sisältää ns. innovaatiosuppilon. Se auttaa jäsentämään tutkimustoimintaa ja kokeiluja niin, että investoimme oikeisiin asioihin. Samalla suppilo huolehtii siitä, että olemassa olevien palvelujen laatuun ja hyötyyn kiinnitetään riittävästi huomiota.

Siirry tästä innovatiosuppilon sivuille

Määräystenmukaisuuden huomiointi

Kehmet koostaa yhteen ne pääosin lakisääteiset osa-alueet, joita kehittämistyössä julkishallinnossa on noudatettava. Kehmetistä löydät tietoa, milloin ja miten määräystenmukaisuudet on huomioitava ja milloin noudattaminen on velvoittavaa.

Kehmet ohjaa samalla myös muihin kaupungin ohjeisiin. Ne on huomioitava kehitettäessä, vaikka ne eivät välttämättä ole lakisääteisiä.

Siirry tästä määräystenmukaisuuden sivuille

Kehittämisen toteutustavat

Projektit

Kehmet tarjoaa kaupunkiyhteisen kehyksen hyvin johdetulle kehitysprojektille. Mallin noudattaminen parantaa erityisesti kehitysprojektin läpinäkyvyyttä, sujuvoittaa kehitysprojektin resursointia ja rahoittamista ja vähentää ajanhukkaa projektin valmistelussa.

Siirry tästä projektisivuille

Jatkuva kehittäminen

Kehmet sisältää myös perusohjeet hyvin johdetun jatkuvan kehitystoiminnon rakentamiseksi. Kehmet antaa perusneuvot leanaamiselle, jatkuviin tiimeihin perustuville ketterille palvelunkehitysputkille sekä pienkehittämiselle.

Siirry tästä jatkuvan kehittämisen sivuille

Ideat ja kokeilu

Kehmet sisältää perusohjeet sille, miten käytetään sujuvasti ideointia, kokeilemista ja muotoilua ennen isompia investointeja ja raskaampia päätöksentekotarpeita. Kehmetin kautta löydät tarkempiin ideoinnin, kokeilemisen ja palvelumuotoilun ohjeisiin sekä suosituksiin.

Siirry tästä ideoinnin ja kokeilun sivuille

Lean

Kehmet sisältää peruspaketin lean-pohjaiselle jatkuvalle toiminnan ja palvelujen parantamiselle. Kehmetin lean esittelee, miten voit leanata yksilönä, tiiminä sekä organisaatiotasoisesti sekä sisältää leanaamisen syklisen vaihemallin ohjeen. Lean osio myös esittelee leanaamisen tärkeimmät työkalut.

Siirry tästä Lean sivuille

Menetelmät ja toimintaohjeet

Kehmet nostaa tärkeimmät asiakirjapohjat ja niiden menetelmät  suoraan esille eri kehittämisen toteutustavoissa. Nämä pohjat ovat pääosin kaikelle kehittämiselle yhteisiä. Niiden käyttö riippuu tosin kehitysaktiviteetin monimutkaisuudesta ja suuruudesta.

Täydentäviä menetelmiä on kuitenkin olemassa iso määrä. Löydät Kehmetistä yhdessä listassa sekä kaikkein tärkeimmät ja kaikelle kehittämiselle yhteiset menetelmät  että muita menetelmiä, joita voi hyödyntää kehittämisessä.

 

 


Aiemman Kehmet-rakenteen mukaisia vielä korvautuvia sivuja


 

Luonnos