Beta

Toteutusvaiheen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta 

 • Ovatko projektin tuotokset laajuudeltaan suunnitelman mukaiset? Onko tuotosten laatu riittävä?
 • Ovatko tuotokset määräystenmukaisia?
 • Onko projektista seuraavien vaikutusten viestintä ja/tai valmennukset tehty?
 • Onko tuotosten käyttöönotto jo tehty loppuun? Vai onko käyttöönotosta laadittu ainakin suunnitelma linjaorganisaation kanssa (vastuut ja käytännöt, mahdolliset ylläpitokustannukset)? Projektin lopetukseen siirtyminen ilman käyttöönottoa asettaa merkittävän riskin.
 • Onko edistymisestä raportoitu sovitusti? 
 • Seurattiinko projektin aikana sisäistä työmäärää ja ulkoisia kustannuksia?
 • Tehtiinkö mahdolliset muutokset projektin budjettiin, työmäärään, aikatauluun tai scopeen ohjausryhmän päätöksillä (muutoshallinta)?
 • Viestittiinkö sidosryhmille projektista (viestintäsuunnitelman mukaisesti)?
 • Huomioitiinko projektissa mahdolliset riippuvuudet ja sidosryhmien vaatimukset?
 • Tehtiinkö projektisalkun päivitykset kuukausittain tai erikseen sovitun syklin mukaisesti?

Tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

 • Täyttävätkö projektin tuotokset tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnin (MVA, jos tehty) asettamat vaatimukset? Onko tunnistettu ja raportoitu muutokset tiedonhallintamalliin?
 • Onko kokonaisarkkitehtuurikatselmoinnin suositukset huomioitu?
 • Onko arkkitehtuurikuvaukset päivitettynä ja täydennettynä (myös fyysinen taso)?

Tietoturva

 • Onko tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma tehty?
 • Onko tehty säännölliset laatukatselmukset?
 • Onko tehty tietoturvatarkastus?

Tietosuoja

 • Täyttävätkö projektin tuotokset sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen niiden julkaisua ja käyttöönottoa?

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

 • Onko toteutettu saavutettavuuteen liittyvät toimenpiteet ja reagoitu poikkeamiin?
 • Onko toteutettu yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet ja reagoitu poikkeamiin?

Hankinta

 • Ovatko toimittajien toimitussopimukset hallitusti suljettavissa takuutöitä lukuunottamatta?
 • Ovatko mahdolliset käyttöpalvelut hankittu ja palvelutasot kuvattu?
 • Ovatko käytönaikaiset toimittajasopimukset kunnossa?

 

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta 

Minimiyhteistä:

Muuta:


Tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva

 • Tiedonhallinnan MVA    (Ohje)
 • Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma    (Ohje)
 • Tietoturvatarkastus    (Ohje)
 • Kokonaisarkkitehtuurikatselmoinnin suositusten huomiointi    (Ohje)

Tietosuoja

 • Tietosuojatarkistus    (Ohje)

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

 • Saavutettavuuteen liittyvät toimenpiteet    (Ohje)
 • Yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet    (Ohje)

Hankinta

 • Hankinnan kohteen käyttöönoton toimenpiteet    (ohje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos