Beta

Roolit ja vastuut kehittämisessä

Kehittämisen johtamisen roolit

Kehittämisen kokonaisuutta (kaupungintasoista kehitysportfoliota) johtaa ja ohjaa jonkin kaupungin viranhaltija tai toimielin määrätyissä rajoissa. Tällä tasolla on oltava riittävä valta ja vastuu tehdä kehittämisaktiviteetin tarvitsemat päätökset tai päätösten välittäminen eteenpäin ja niiden toteutumisesta huolehtiminen.

Ellei johtoryhmää ole nimettynä, joko ohjausryhmä tai kehittämisestä vastuullinen viranhaltija kantaa tämän vastuun. Muutoin projektitoimisto tai ohjausryhmä valmistelee johtoryhmän päätöksentekoa, jotta johtoryhmän ajankäyttö olisi tehokkaampaa. Projektin omistaja ja ohjausryhmä tukevat ja ohjaavat projektin tai muun kehittämisaktiviteetin läpiviennissä toteutuksen johtamisesta vastaavia tahoja (esim. projektipäällikköä tai tuoteomistajaa). Ohjausryhmä vahvistaa hankkeen näkyvyyttä sidosryhmiin ja käyttäjäorganisaatioihin.

Tutustu tarkemmin kehittämiskokonaisuuden johtamisen organisointiin ja rooleihin.

Projektin organisointi ja roolit

Projektiorganisaatio on tilapäinen organisaatio, joka kootaan projektin ajaksi. Kaikki projektit tarvitsevat omistajan, joka asettaa projektin hyötytavoitteet ja johtaa näistä projektin toteutuksen tavoitteet (päätuotokset, aikataulu ja budjetti). Ohjausryhmä nimetään tarvittaessa. Omistaja yhdessä ohjausryhmän jäsenten kanssa varmistaa, että projektilla on onnistumisen edellytykset asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kaikilla projekteilla pitää olla projektipäällikkö ja projektiryhmä tai projektitiimi, jotka ovat vastuussa projektin toteutuksesta ja tuotosten aikaansaamisesta.

Tutustu tarkemmin projektin organisointiin ja sen erityistapauksiin.

Jatkuvan palvelukehittämisen organisointi ja roolit

Jatkuvan palvelukehittämisen käyttö kehittämisen toteutustyylinä edellyttää sitä, että kehittämisen kohteena oleva palvelu on määritelty hyvin ja sen omistajuus on selkeä. Erittäin tärkeässä roolissa on palvelun omistaja, joka tyypillisesti on kiinteästi mukana kehittämisessä tuoteomistajan roolissa. Jatkuvalle palvelukehitykselle on tyypillistä se, että kehittämisen kohteena olevan palvelun ympärille on nimitetty pysyväluonteinen ketterä kehitystiimi, joka keskittyy vain ja ainoastaan (mahdollisuuksien rajoissa) kyseisen palvelun kehittämiseen ja ylläpitoon.

Tutustu tarkemmin jatkuvan palvelukehittämisen organisointiin ja rooleihin.

Muita mahdollisia rooleja kehittämisessä

Usein kehittämisessä arvitaan lisäksi erityisosaamista tai muita rooleja. Esimerkiksi, moneen kehittämistyöhön liittyy hankintoja, ja tällöin hankintaprosessin osaaminen on tärkeää hankinnan - ja sitä kautta kehittämistyön onnistumiseksi. Näin ollen mukaan kannattaa ottaa heti alkuun joku hankintaprosessin asiantuntija. Eri määräystenmukaisuuden osa-alueet ovat usein sen verran spesifejä, että kannattaa harkita ko. alueen asiantuntijan ottamista mukaan projektiin. Lue lisää tästä ja muista tärkeistä erityisrooleista.

Luonnos