Beta

Lean-kehitysvaiheet

image/svg+xml Lean-kehitysvaiheet Lean-kehitysvaiheet S e l v i t y s Asiakkaantarve Linkit:- Tarkistuslistat- Asiakirjat- Ohjeet Toteutus J a t k o k e h i t y s Käyttöönotto Nykyinen toimintatapa

 

Lean-kehitys on jatkuvaa arviointia toiminnan nykytilasta sekä siitä miten sitä voisi parantaa. Kehittäminen lähtee asiakkaan tarpeen tunnistamisesta ja toiminnan nykytilan tuntemisesta.  Tämän jälkeen selvitetään, kuinka toimintaa voisi kehittää vastaamaan paremmin asiakkaan tarvetta. Kehittämistoimenpiteitä testataan ja laajempaan käyttöön otetaan ne, jotka havaitaan hyödyllisiksi. Sen jälkeen voidaan arvioida tilanne taas uudelleen ja löytää uusia kehittämiskohteita.

Huomioi määräykset

Laki, asetukset, erilaiset viranomaismääräykset, olemassa olevat sopimukset sekä organisaation omat säännöt ja ohjeistus asettavat reunaehtoja tekemiselle.

Tapahtuipa kehittäminen erillisessä projektissa tai osana jatkuvaa toimintaa, tulee aina tietää, millaista sääntelyä kehittämisen kohteena olevaan asiaan liittyy. Viranomaismääräykset ovat velvoittavia ja niiden huomiotta jättämisestä voi seurata vakaviakin sanktioita.

LINKKI MÄÄRÄYSTENMUKAISUUDEN SIVUILLE

Lean-kehittämisen edellytykset

Arjessa tulee olla tilaisuuksia pysähtyä ja reflektoida toimintaa, ja huomata, missä voitaisiin toimia paremmin. Siksi organisaatiolla tulee olla lupa käyttää aikaa paremman toimintatavan selvittämiseen. Uutta tapaa pitää voida kokeilla hallitusti käytännössä, jotta voidaan ymmärtää luotettavasti millaisia vaikutuksia uudella tavalla on ennen kuin se skaalataan ja otetaan vakituiseen käyttöön. Lean-kehittäminen edellyttää organisaatiolta ja työntekijöiltä halua ja kyvykkyyttä jatkuvaan oppimiseen.

Henkilökohtaisella tasolla lean-kehittäminen voi yksinkertaisimmillaan olla viikoittainen rutiini, jossa itse pysähtyy arvoimaan, miten työt sujuivat ja voisiko jotakin muuttaa, että ne sujuisivat entistä paremmin. On hyvä tunnistaa omat asiakkaansa, olivatpa nämä sisäisiä tai ulkoisia. Tiimitasolla asiakkuus on jo selkeämmin havaittavissa ja kehittämistyökalujen käyttäminen jäsentää ja yhteismitallistaa tekemistä. Organisaatiotason kehittämistyö edellyttää entistä tehokkaampaa työkalujen käyttöä ja menetelmäosaamista, sillä mittakaavan suurentuessa myös kompleksisuus lisääntyy.

Lean-kehitysvaiheet


Kaikilla organisaation tasoilla on perusteltua tarkastella toiminnan kehittämisen vaiheita:

  • Selvitysvaihe – kuka on asiakas, mitä tarpeita hänellä on ja miten näihin tarpeisiin vastataan jatkossa paremmin
  • Toteutusvaihe – toteutetaan ensin rajatulla skaalalla, kuitenkin niin, että tulokset voidaan luotettavasti todentaa
  • Käyttöönottovaihe – toteutus skaalataan ja otetaan käyttöön hyödyntämään koko organisaatiota

 

Jatkuva seuranta ja kehittäminen

Lean on jatkuvan kehittämisen viitekehys. Kun edellinen parannus on saatu skaalattua käyttöön, aletaan välittömästi arvioida, mitä uudessa nykytilassa voisi tehdä paremmin.

Kannattaa tutustua lean-toteutuksen ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin sekä lean-työkaluja -osioon, johon on kerätty lean-kehittämisen keskeisimmät työkalut Menetelmälaarista.

Kun jatkuva kehittäminen vakiintuu osaksi kaikkea toimintaa, voidaan kokonaisuutta jalostaa edelleen johtamisen lean-menetelmin (mm. Hoshin Kanri).

 

 

Luonnos