Beta

Hankinta


Hankintakäsikirja (Helmi)

Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa


Julkishallinnon hankintaa säätelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Lain tarkoituksena on varmistaa eri toimijoiden yhdenvertainen mahdollisuus tarjota tuotteita ja palveluja julkishallinnolle.

Tutustu intrassa olevaan hankintakäsikirjaan huolellisesti aloittaessasi hankinnan valmistelua. Hankinnoissa tulee huomioida monia seikkoja kuten olemassa olevat puitesopimukset, kilpailutuksen kriteerien määrittely jne. Hankintaprosessi kuuluu projektin tai muun kehittämistehtävän valmisteluvaiheeseen, ja sen läpiviemiseen pitää varata riittävästi aikaa.

Tutustu huolellisesti hankintakäsikirjaan Helmessä. Huomioi tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa.

Hankintaan liittyviä ohjeita Kehmetissä:

 

Hankinta ja kehittämisen tyylit

Alla olevasta pudotusvalikosta löydät tietoa siitä, kuinka hankinta nivoutuu eri kehittämistyyleihin. Huomaa, että hankintakäsikirjan ohjeistusta noudatettava aina kehittämisen tyylistä riippumatta.

Projektimalli kuvaa projektin etenemisen vaiheittain sekä vaiheisiin liittyvät päätöspisteet ("porttipäätökset"). Viranhaltija vastaa siitä, että hankintaan liittyvää määräystenmukaisuutta noudatetaan. Hankintoihin otetaan kantaa

  • valmisteluvaiheen päättyessä (porttipäätös P1)
  • projektin suunnitteluvaiheessa (porttipäätös P2)
  • projektin päättyessä arvioidaan, miten hankinta onnistui (lopeutusvaiheen porttipäätös P4)
  • jälkiarvioinnissa voidaan ottaa kantaa hankinnan kannattavuuteen suhteessa kustannuksiin (vaikuttavuus; porttipäätös JA)

Jatkuva palvelukehittäminen

Jatkuvassa palvelukehittämisessä ja muussa projektoimattomassa kehittämistyössä on tärkeää määritellä sykli määräystenmukaisuuden toteutumisen säännölliselle seurannalle. On huolehdittava siitä, että määräystenmukaisuutta noudatetaan myös kokeiluissa.  
Tuoteomistaja vastaa määräystenmukaisuuden noudattamisesta.

Luonnos