Beta

Saavutettavuus Helmessä

Helsingin kaupungin saavutettavuusopas


Saavutettavuus

Saavutettavuus liittyy digitaalisiin palveluihin, verkkosivuihin, sovelluksiin ja julkaisuihin.

Digitaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan informaation esittämistä siten, että se on aina kaikkien saatavilla. Sisällön tulee olla kaikkien käyttäjien luettavissa (nähtävissä tai kuultavissa) julkaisutavasta tai sisällön esitystavasta huolimatta. Saavutettavuudella edistetään yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Helsingin kaupunki on julkaissut saavutettavuusoppaan, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka luovat sisältöjä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Myös yhteistyökumppanit tulee ohjata oppaaseen. 

Saavutettavuuden muistilista

  • osaaminen ja resurssit?
  • asiakassegmentointi/-kartoitus tehty riittävän laajalla otannalla huomioiden eri käyttäjäryhmät (ks. myös yhdenvertaisuus)?
  • tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä saavutettavuuden edistämiseksi? 
  • liittyykö erityisiä kustannuksia, jotka tulee huomioida esim. hankintoja valmisteltaessa?
  • saavutettavuus huomioitu tiedonhallinnan (esim. järjestelmien vaatimusmäärittely) osalta?
  • saavutettavuus varmistettu ennen palvelun/tuotteen julkaisua?

Saavutettavuus kehittämistyössä

Saavutettavuuteen liittyvät seikat kannattaa huomioida jo projektia tai muuta kehittämistoimenpidettä valmisteltaessa. Kun tuotetaan tai kehitetään digitaalisia palveluita, verkkosivuja, sovelluksia tai julkaisuja, on edullisempaa ja tehokkaampaa huomioida saavutettavuusnäkökohdat jo suunnitteluvaiheessa kuin muuttaa jo julkaistua sisältöä. Saavutettavuus lisää myös vaikuttavuutta. 

Projektimallissa saavutettavuuden toteutuminen tulee varmistaa jo projektia valmisteltaessa. Projektin johdon on otettava kantaa sen toteutumiseen viimeistään porttipäätöksessä P2

Jatkuvassa kehittämisessä saavutettavuuden toteutuminen tulee varmistaa säännöllisesti sovitulla syklillä esim. katselmointien yhteydessä.

Saavutettavuudesta muualla

 

Luonnos