Beta

Kehityssalkun ydintieto

image/svg+xml Kaupunkiyhteisensalkun ydintiedot Kaikelle kehittämiselleyhteistä

Oikeat ja ajantasaiset kehityssalkun ydin- tai perustiedot ovat perusedellytys jokaiselle salkkuun talletettavalle kehitysaktiviteetille.

Tämä sivu on esimerkinomainen kuvaus kehityssalkun perustiedoista. Varsinaista sisältöä muotoillaan parasta aikaa.

Perussisältö
Alku ja loppu Jokaiselta raportoitavalta kehityskokonaisuudelta edellytetään viimeisimmän aloitus- ja lopetuspäivämäärän raportoimista. Kaupungin salkkutasolla seurataan niiden alkuperäistä asettamista sekä niiden muuttumista.

Jatkuvassa tuotekehityksessä alku ja loppu ovat vuosittaiset 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta. Ohjelmilta, hankkeilta ja projekteilta edellytetään täsmällisempiä aloitus ja lopetuspäivämääriä,
Kokonaistuotos ja hyötytavoite Jokaisella raportoitavalla kehityskokonaisuudella on oltava liiketoimintaperuste (business case), joka osoittaa lopullisen kokonaistuotoksen sekä mitä hyötyjä sillä tavoitellaan.
Vuoden osatavoitteet Kehityskokonaisuuden on myös osoitettava seuraava vuoden tärkeimmät tavoitteet ja ylläpidettävä tietoa vuoden kuluessa. Tämä tieto perustelee rahan ja resurssien käyttöä seurantavuoden aikana. Se siis perustelee kaupungin talousarvion ja tulosbudjetin käyttöä kehittämiseen.
Kokonaisbudjetti Raportoitavan kehityskokonaisuuden on arvioitava myös kokonaisbudjettinsa sekä ylläpidettävä kokonaistietoa jatkuvasti.
Vuosibudjetti Kun kehityskokonaisuus on ylivuotinen, kokonaisbudjetista on lisäksi osoitettava seuraavan vuoden rahoitustarve erikseen, sekä ylläpidettävä tätä ennustetta jatkuvasti kuluvan seurantavuoden aikana.
Asiakaskokemus Raportoinnissa myös edellytetään tietoa siitä, onko asiakastyytyväisyyden ja/tai asiakaskokemuksen mittaus ja arviointi sisällytetty kehittämistyöhön vai ei. Jos on, sen arvioitu ajankohta on raportoitava, sekä tulokset itse arviointien jälkeen.

Määräystenmukaisuus

image/svg+xml Mitä sinun on huomioitavaja noudatettava, kun kehität Lait ja asetuksetohjeet ja suositukset § Mitä sinun on huomioitavaja noudatettava, kun kehität Lait ja asetuksetohjeet ja suositukset § Mitä sinun on huomioitavaja noudatettava, kun kehität Lait ja asetuksetohjeet ja suositukset §

Julkishallinnon kehittämistä ohjaa, rajaa ja velvoittaa kansallinen lainsäädäntö, joka on huomioitava. Lisäksi kaupunki asettaa täsmentäviä kehittämistoimintaa ohjaavaa ohjeistusta myös itse.

Määräystenmukaisuus
Muutosvaikutukset viranomaisen toimintaan Tiedonhallintalaki velvoittaa Helsingin kaupunkia arvioimaan kehittämisen muutosvaikutukset viranomaisen toimintaan. (tbd avataan enemmän)
Yhdenvertaisuus (julkisuuslaki,...) Mm. julkisuuslaki edellyttää kuntien palveluilta yhdenvertaisuutta. Palvelujen on oltava esteettömästi saatavilla riippumatta yksittäisen kuntalaisen mahdollisista rajoitteista. Kun kehittäminen kohdistuu kaupungin lakisääteisiin tehtäviin, on siis raportoitava vaikuttaako kehittäminen yhdenvertaisuuteen. Jos vaikuttaa, niin miten yhdenvertaisuus aiotaan varmistaa.
Viranomaiseen kohdistuvat riskit Kun kehittäminen selvästi vaikuttaa viranomaisen toimintaan, on raportointiin sisällytettävä selvitys tunnistetuista viranomaiseen kohdistuvista riskeistä sekä toimenpiteistä niiden poistamiseksi, vähentämiseksi tai siirtämiseksi.
Hankinnat ja toimittajasuhteet Kun kehittämiseen sisältyy hankintaa tai toimittajasuhteita, on raportoinnissa listattava ja adoitettava kyseiset hankinnat ja toimittajakytkökset.
Tietosuoja Mahdolliset tietosuojavaikutukset on aina arvioitava ennen kehittämisen aloittamista, sekä raportoitava, jos niitä on ja miten tietosuoja silloin varmistetaan.
Tietoturva Mahdolliset tietoturvaikutukset on aina arvioitava ennen kehittämisen aloittamista, sekä raportoitava, jos niitä on ja miten tietoturva silloin varmistetaan.
Arkkitehtuurinmukaisuus (digiratkaisut) Kun kehittämiseen liittyy tietojärjestelmiä, tietovarantoja tai digitaalista tiedonsiirtoa, raportointiin on sisällytettävä myös kehittämisen kytkökset kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin.
Saavutettavuus (digiratkaisut) Kun kehittäminen liittyy digitaalisiin palveluihin on raportoinnissa osoitettava, miten digipalvelulain mukaiset edellytykset digitaalisen palvelun saavutettavuudesta tullaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja todentamaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos