Beta

Tuoteomistajan pikastartti

Tuoteomistaja toimii palvelun omistajan ohjauksessa. Hänen tehtävänään on pitää tuotteen ylläpitoon ja kehitykseen liittyvä kokonaiskuva hallussa koko ajan. Tuoteomistaja huolehtii, että kehityksessä toteutetaan ohjausryhmän hyväksymää kokonaistavoitetta. Hän huolehtii, että käyttäjien tarpeet on määritelty oikein, että lopputulos on näiden vaatimusten mukainen ja että tuotantokäytössä täyttyy palvelulta odotettu palvelutaso. Ketterässä hankkeessa tuoteomistaja vastaa tuotteen kehitysjonon priorisoinnista.

Usein tuoteomistajan rooliin yhdistyy myös projektipäällikön vastuita, etenkin silloin kun tuotteessa on meneillään kehitysvaihe. Käytännössä tuoteomistaja on myös tuotteen ympärille syntyneen toimijaverkoston puheenjohtaja.

On huomattava, että tuotteenhallinta säilyy tuoteomistajalla, vaikka tuotteen ylläpito olisi ulkoistettu.

Ks. myös Kehmet-sanaston tärkeimmät käsitteet.

Alla oleva kuva havainnollistaa tuoteomistajan vastuita. Tummalla merkityt osat ovat tuoteomistajan vastuulla:

 

Tuoteomistajan vastuut.png

(Alkuperäinen kuva: Kehmet betan valmistelu)

Kaupunki- tai toimialatasoinen yhdenmukaisuus

Tuoteomistaja huolehtii, että ratkaisu kiinnitetään kaupunkitasoiseen kokonaisarkkitehtuuriin. Huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi:

 • Palvelumuotoilu
 • Rajapinnat
 • Teknologiat
 • Tietovarannot
 • Järjestelmäarkkitehtuuri
 • Toimintakuvaukset (prosessit)

Prosessin hallinta

 • Huolehtii siitä, että palveluun tarvittavat avainroolit määritellään ja täytetään sekä ohjaa avainhenkilöiden yhteistyötä (esim. pääkäyttäjät, sisällöntuottajat, käyttäjät)
 • Hallitsee operatiivista prosessia
  • Pitkän tähtäimen suunnitelma
  • Budjetointi
  • Säännölliset statuspalaverit sidosryhmien kanssa
  • Ohjausryhmän koolle kutsuminen ja kokousten valmistelu
  • Ylätason aikataulujen ja määräaikojen hallinta ennakoivasti
 • Vastaa versionhallinnasta ja sen prosessista ja projektoinnista
 • Pitää kirjaa sovituista asioista
 • Pitää huolen, että tuotteelle laaditaan tarpeenmukainen dokumentaatio

Budjetin hallinta

 • Huolehtii, että budjetinkäyttö on suunnitelmallista
 • Seuraa budjetin käyttöä
 • Raportoi mahdollisista poikkeamista ohjausryhmälle ennakoivasti

Resurssien hallinta (ulkoa ostetuissa projekteissa)

 • Huolehtii kilpailutuksesta tai puitesopimusten käytöstä. Silloin, kun kyse on ohjelmistonkehityksestä, keskushallinnolla on tarjota avoimen ohjelmistonkehityksen puitesopimukset. Kun kyse on muusta tietojärjestelmäkehittämisestä, keskushallinto tarjoaa konsulttipalveluja osaamiskeskuksen kautta. Tarkemmat ohjeet näiden puitesopimusten käyttöön löytyvät Helmistä.
 • Ohjaa ulkoa ostetun tiimin toimintaa (mahdollisesti yhdessä oman tech leadin kanssa)

Tuotteen kehitysjonon (backlog) hallinta

 • Ylläpitää tuotteen kehitysjonoa (kokoaa kehitystarpeet ja muutosehdotukset keskitetysti)
 • Asettaa kehitystarpeet tärkeysjärjestykseen

Muutoksenhallinta

 • Huolehtii muutoksenhallinnasta: Jos kokonaistavoite muuttuu olennaisesti, tuoteomistaja huolehtii siitä, että muutokset sekä niiden aiheuttamat muutokset budjettiin ja kokonaisaikatauluun käsitellään ohjausryhmässä ja viedään työjonoon.
 • Huomaa, että muutoksenhallinta tarkoittaa perinteisessä ja ketterässä lähestymistavassa hieman eri asioita: https://digi.hel.fi/kehmet/menetelmalaari/muutosten-hallinta

Viestintä ja vuorovaikutus

Tuoteomistaja huolehtii, että ratkaisusta ja siihen liittyvistä asioista käydään vuoropuhelua tarvittavien tahojen kanssa.

 • Kommunikoi ylläpidosta ulkoistetun palveluntuottajan kanssa
 • Kommunikoi ohjausryhmään kehittämisaktiviteettien etenemisestä, ellei ole delegointut asiaa erilliselle hankepäällikölle
 • Kommunikoi muiden sidosryhmien kanssa
 • Käy jatkuvaa vuoropuhelua sisäisten sidosryhmien kanssa (yhtymäkohdat muihin kehitysprojekteihin)
 • Käy jatkuvaa vuoropuhelua niiden palvelujen edustajien kanssa, joita tarvitaan oman palvelun tuottamiseksi (esim. integraatiot, tunnistautuminen jne.)
 • Viestii sidosryhmille aktiivisesti palvelun muutoksista ja teknisistä versiomuutoksista
 • Jos tuotteella on useita teknisiä instansseja (järjestelmäympäristöjä) ja käyttäjiä eri organisaatioissa: pitää yllä verkostoa ja tekee yhteistyötä muiden saman tuotteen käyttäjien kanssa sekä ylläpitää tietoa muista käyttäjistä (esim. muut toimialat, muut kaupungit, yhteiskehityksen koordinaattori)
 • Ohjaa sisältöön liittyvät palautteet oikeaan osoitteeseen

Vastuunjakotaulukko

Tuoteomistaja päättää, mitä tehdään.
Tech lead päättää, miten tehdään.

 

Tehtävä Vastuuhenkilö: tuoteomistaja Vastuuhenkilö: tech lead
Kokonaiskuvan hallinta x
Budjetin hallinta x
Kehityssyklien hallinta x
Tietoarkkitehtuurin hallinta x
Jatkuvien palvelujen hallinta x
Ylläpidon toimittajahallinta x
Tuotantoympäristön hallinta x
Integraatioiden hallinta x
Kehitysresurssien hankinta ja ohjaaminen (ulkoa ostetut resurssit) x
Tuotteen kehitysjonon hallinta x
Sprintin suunnittelu x
Sprintin kehitysjonon hallinta x
Hyväksymistestaukset, käyttäjätestaukset x
Teknisen kehityksen ohjaaminen x
Teknologioiden valitseminen x
Tekninen testaaminen x
Laadunvarmistus x
Koodin katselmointi x
Teknisten ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen x
Tietolähteiden virheiden havainnointi x
Luonnos