Beta

Muutosvaikutusten arviointi

image/svg+xml Viranomaisen tehtävät Näkyvyys Ydinpalvelut Tukipalvelut Hallinto ASIAKAS TIEDONHALLINTA Tietoturva Riskit Järjestelmät Prosessit Tiedot MUUTOS-VAIKUTUSTENARVIOINTI

 


Muutosvaikutusten arvioinnin kysymykset - työkalu arvioinnin tueksi

Muut huomioitavat:


Kehittämistyössä on tehtävä muutosvaikutusten arviointi (MVA), jolla selvitetään, vaikuttaako joku toiminta olennaisesti tiedonhallintamallissa

  • tietojärjestelmiin
  • tietovarantoihin
  • toimintaprosesseihiin
  • tai näiden yhteentoimivuuteen
  • tietoaineistojen käsittelyyn  ja säilytyskäytäntöihin
  • Lisäksi on huomioitava tietoturvallisuus ja tietosuoja ja näihin liittyvät vastuut ja prosessit.

Tiedonhallintayksikkö kuvaa MVA:ssa myös mahdolliset riskit ja tekee riskienhallintasuunnitelman. Kun riskit vaikuttavat viranomaistoimintaan on silloin huomioitava kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus

Projekteissa arviointi on tehtävä ennen projektin käynnistämistä. Jatkuvassa kehittämisessä muutosvaikutusten arviointi on tulee tehdä säännöllisesti esimerkiksi kvartaaleittain. 

Tiedonhallintaa koskevien muutoksien ohjaus kuuluu tiedonhallintayksikön asianmukaiseen johtamiseen.

Muutosvaikutusten arvioinnin työkalut

Muutosvaikutusten arviointi tulee huomioida kaikessa kehittämis- ja uudistamistyössä ja siihen on varattava riittävästi aikaa. MVA-dokumentaatio tulee tehdä kirjallisesti ja säilyttää asianmukaisesti. 

Tämän sivun liitteenä oleva työkalu on listaus asiakokonaisuuksista ja niihin liittyvistä näkökulmista, joihin muutosvaikutusten arvioinnissa otetaan kantaa. 

 

MVA-prosessia kehitetään edelleen ja ohjeita yhdenmukaistetaan.

 

Luonnos