Beta

Projektin roolit ja vastuut

Projektiorganisaatio on tilapäinen organisaatio, joka kootaan projektin ajaksi. Projektiroolit voi niin ollen ajatella ikään kuin hattuina, jotka projektin ajaksi laitetaan päähän. Projektirooli ei siis ole samanlainen kuin titteli, joka on suhteellisen pysyvä. Sama henkilö voi olla yhdessä projektissa projektipäällikkö, toisessa projektin osallistuja ja kolmannessa kenties projektin omistaja.

Projektin ydinroolit

 • Projektin omistaja
 • Ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Projektin ohjausryhmä (A, ja B-projektit)
 • Projektipäällikkö
 • Projektiryhmä

Tutustu tarkemmin projektin ydinrooleihin ja heidän tehtäviinsä.

Ketterän projektin erityisroolit

 • Tuoteomistaja (usein korvaa projektipäällikön)
 • Tiimin fasilitaattori (tai SCRUM Master)
 • Kehitystiimi

Kun projekti toteutetaan ketterästi tai siinä on ketterästi toteutettavia osia, ota käyttöön tarvittaessa ketterän projektin erityisroolit.

Ohjaamisen vastuu projekteissa

Kehittämisen ohjaaminen edellyttää aina ainakin yhden viranhaltijan tai toimielimen vastuualueeseen kytkemistä. Tämä henkilö on useimmiten myös johtoryhmän tai ohjausryhmän puheenjohtaja.

Kehmet-organisaatio-kuva.png

Ohjaamisen ylin kerros (kuva) toteuttaa jonkin kaupungin viranhaltijan tai toimielimen päätäntä- ja ohjausvaltaa kehitysaktiviteetille määrätyissä rajoissa. Tällä tasolla on oltava riittävä valta ja vastuu tehdä kehittämisaktiviteetin tarvitsemat päätökset tai päätösten välittäminen eteenpäin ja niiden toteutumisesta huolehtiminen.

Ellei johtoryhmää ole nimettynä, joko ohjausryhmä tai kehittämisestä vastuullinen viranhaltija kantaa tämän vastuun. Muutoin ohjausryhmä valmistelee johtoryhmän päätöksentekoa, jotta johtoryhmän ajankäyttö olisi tehokkaampaa. Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen läpiviennissä tuoteomistajaa ja hankepäällikköä. Ohjausryhmä vahvistaa hankkeen näkyvyyttä sidosryhmiin ja käyttäjäorganisaatioihin.

Johto/ohjausryhmän kokoonpanosta tulisi löytyä seuraavat roolit:

 • Puheenjohtaja on päävastuullinen viranhaltija tai toimielimen toimivaltaa käyttävä henkilö
 • Kehitysaktiviteetin omistaja voi olla joko sama tai kokonaan toinen henkilö esim. palvelualueen päällikkö. Hän kuitenkin on hankkeen sponsori ja useimmiten alulle panija.
 • Palvelun omistaja - on johtaja tai päällikkö, joka ei suoraan operoi kehitettävää palvelua, mutta vastaa toimivallaan siitä.
 • Toteuttavan organisaation edustajat ovat tärkeitä jäseniä, koska he vastaavat toteutukseen kiinnitettävistä resursseista
 • Ylläpitävän organisaation edustaja on tärkeä, koska hän vastaa tulosten jalkautumisesta, käytöstä ja resursoinnista
 • Tuoteomistaja tai hankepäällikkö valmistelee ja tuo asiat päätettäväksi

Organisoinnin yleisiä periaatteita

 • Kaikki projektit tarvitsevat omistajan, joka asettaa projektin hyötytavoitteet ja johtaa näistä projektin toteutuksen tavoitteet (päätuotokset, aikataulu ja budjetti). Ohjausryhmä nimetään tarvittaessa. Omistaja yhdessä ohjausryhmän jäsenten kanssa varmistaa, että projektilla on onnistumisen edellytykset asetettuihin tavoitteisiin nähden.
 • Toiseksi kaikilla projekteilla pitää olla projektipäällikkö ja projektiryhmä, jotka ovat vastuussa projektin toteutuksesta ja tuotosten aikaansaamisesta
 • ABC-projektiluokittelu tyypillisesti myös ohjaa valintaa projektin roolien suhteen. Haastava, kompleksinen projekti (A-luokka) edellyttää onnistuakseen kokenutta projektipäällikköä ja vahvaa projektiorganisaatiota. Sen sijaan yksinkertaisemman projektin (C-luokka) projektipäällikkönä voi toimia myös aloitteleva projektipäällikkö. C-projektit eivät myöskään yleensä vaadi ohjausryhmää. Lue lisää ABC-projektiluokittelusta.
 • Jo projektin valmisteluvaiheessa mutta viimeistään projektisuunnittelun yhteydessä tulee jakaa projektin toteutustyö selkeisiin osiin (esim. toteutuksen vaiheisiin) ja miettiä kullekin osalle erikseen tarkoituksenmukainen toteutusmalli (vesiputous tai ketterä) ja sopia toteutustyön käytännöt ja vastuut.
 • Projektin ydinroolit (ks. alla) ovat avainrooleja kaikissa projekteissa toteutusmenetelmästä riippumatta. Kun projekti toteutetaan ketterästi tai siinä on ketterästi toteutettavia osia, ota käyttöön tarvittaessa ketterän projektin erityisroolit. Nämä on toki mahdollista yhdistää osittain projektin ydinroolien kanssa, esim. niin että tuoteomistaja toimii projektipäällikkönä.
Luonnos