Beta

Yhdenvertaisuus Helmessä

Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma


Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja syrjinnän kieltämiseksi on säädetty laissa. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuus lisää myös vaikuttavuutta. 

Myös yhteistyökumppaneiden kannattaa tutustua Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Yhdenvertaisuuden muistilista

  • riittävä osaaminen yhdenvertaisuudesta?
  • asiakassegmentointi/-kartoitus tehty riittävän laajalla otannalla huomioiden eri väestöryhmät ja monimuotoisuus?
  • onko kehitettävä palvelu/tuote yhdenvertaisesti käytettävissä?
  • onko mahdolliset poikkeamat perusteltu, hyväksytty ja dokumentoitu?
  • tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi? 
  • syntyykö erityisiä kustannuksia, jotka tulee huomioida esim. hankintoja valmisteltaessa?
  • onko yhdenvertaisuus huomioitu tiedonhallinnan (esim. järjestelmien vaatimusmäärittely) osalta?

Yhdenvertaisuus kehittämistyössä

Yhdenvertaisuuteen liittyvät seikat tulee huomioida jo projektia tai muuta kehittämistoimenpidettä valmisteltaessa. Huomaa, että  saavutettavuus on osa yhdenvertaisuuden toteuttamista.

Projektimallissa yhdenvertaisuuden toteutuminen tulee varmistaa jo projektia valmisteltaessa. Projektin johdon on otettava kantaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen viimeistään porttipäätöksessä P2

Jatkuvassa kehittämisessä yhdenvertaisuuden toteutumista tulee tarkastella säännöllisesti, esimerkiksi vuosikellon mukaisesti. 

Yhdenvertaisuudesta muualla

 

Luonnos