Beta

Valmisteluvaiheen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta

 • Onko projektikuvaus laadittu?
 • Onko hyötytavoitteet kuvattu? Mitä hyötyjä tavoitellaan? Onko hyötyjen mittarit mietitty?
 • Onko tuotokset hahmoteltu tiekartaksi? Käytännön virstanpylväät (milestonet)?
 • Onko panostuksen tarve (budjetti, henkilötyö) arvioitu? (suunnitteluvaiheen osalta tarkemmin)
 • Onko suunnitteluvaiheen työ luonnosteltu ja tarkoituksenmukaiset toteutusmenetelmät valittu?
 • Onko projektin omistaja valittu?
 • Onko projektipäällikkö valittu?
 • Onko projektin haastavuus arvioitu?
 • Onko hallinto- ja tukipalveluiden tarve määritelty?
 • Onko projekti perustettu projektisalkkuun?
 • Onko rahoituksen lähteet kartoitettu?
 • Onko määräystenmukaisuuden raportoinnin prosessi sovittu?

Tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

 • Onko kehittämistiimillä käytössään riittävä osaaminen ja resurssit tiedonhallintaan ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyen? Onko tiedonhallinta-asioiden käsittelyyn varattu riittävästi aikaa myös päätöksentekovaiheissa?
 • Onko tarvittava taustatyö tehty: kokonaisarkkitehtuuriin tutustuminen. Onko perehdytty kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin?
 • Jos kehittäminen koskee digitaalisia ratkaisuja, onko tutustuttu tietojärjestelmien vaatimustenhallintaan?
 • Onko tiedonhallinnan alkukartoitus tehty?
 • Onko valmistelu osoittanut tarpeen muutosvaikutusten arviointiin (MVA)? 
 • Onko tunnistettu mihin kokonaisarkkitehtuurin osa-alueisiin hankkeessa toteutettavat muutokset kohdistuvat ja mihin ne eivät vaikuta (toiminta eli asiakkaat ja prosessit, tietojärjestelmät ja data, teknologiat)?
 • Onko ratkaisuvaihtoehdot analysoitu ja ovatko ratkaisulinjaukset kaupungin linjausten mukaisia?
 • Onko ratkaisulinjaukset johdon tai ohjausryhmän hyväksymiä?

Tietoturva

 • Onko kehittämistiimillä käytössään riittävä osaaminen ja resurssit tietoturvaan liittyen? Onko tieturva-asioiden käsittelyyn varattu riittävästi aikaa myös päätöksentekovaiheissa?
 • Onko tutustuttu tietoturvaan?
 • Onko tutustuttu nykyisiin tietoturvajärjestelyihin, eli miten juuri nyt tietoturva on hoidettu?
 • Onko tietoturvataso määritelty?

Tietosuoja

 • Onko kehittämistiimillä käytettävissään riittävä osaaminen ja resurssit tietosuojaan liittyen? Onko tietosuoja-asioiden käsittelyyn varattu riittävästi aikaa myös päätöksentekovaiheissa?
 • Onko tutustuttu tietosuojaan?
 • Onko tutustuttu nykyisiin tietosuojajärjestelyihin, eli miten juuri nyt tietosuoja on hoidettu?
 • Onko tietosuojan vaikutustenarvioinnin alkukartoitus tehty ?

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

 • Onko saavutettavuuden esiselvitys tehty ja havainnot dokumentoitu?
 • Onko yhdenvertaisuuden esiselvitys tehty ja havainnot dokumentoitu?

Hankinta

 • Onko hankintamalli valittu ja hankinta valmisteltu?
 • Onko hankinnan aikataulu suunniteltu? Onhan hankinnalle varattu riittävästi aikaa?
 • Onko alustavat vaatimukset määritelty riittävällä tasolla hankinnan valmistelua varten?
 • Jos hankit ilman kilpailutusta, perustuuhan hankintasi voimassa olevaan puitesopimukseen, tai alittaako hankintasi hankintalain kansallisen kynnyksen?
 • Vaikka hankinta alittaisi kansallisen kynnyksen, niin alittaako se Helsingin hankintaohjeen kynnysrajan?
 • Jos ei alita, niin ovatko Helsingin sisäisen kynnyksen ylittämisen perusteet pätevät?

Muut asiakirjapohjat ja ohjeet

 • Onko palvelumuotoilu huomioitu?

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta

Minimiyhteiset

Muita:


Tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva


Tietosuoja


Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

 • Saavutettavuuden esiselvitys    (Ohje)
 • Yhdenvertaisuuden esiselvitys    (Ohje)

Hankinta


Luonnos