Beta

Suunnitteluvaiheen tarkistuslista ja pohjat

Tarkistuslista


Projektinhallinta

 • Onko projektisuunnitelma valmis ja hyvälaatuinen?
 • Onko projektille myönnetty rahoitus sekä osoitettu tarvittavat projektinumerot, joille projektikulut kohdennetaan?
 • Onko projektiryhmän jäsenten työpanoksesta sovittu resurssien omistajien kanssa?
 • Ovatko projektityökalut projektiryhmän käytössä (työajan ja budjetin seuranta, tehtävien-, resurssien- ja dokumentinhallinta)?
 • Onko projektin suunnitteluvaiheen tiedot päivitetty projektisalkkuun?

Tiedonhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

 • Onko tiedonhallinnan muutosvaikutusten arviointi (MVA) tehty, jos tarpeen?
 • Onko projektin/kehittämistyön johto käsitellyt MVA:n?
 • Onko kokonaisarkkitehtuurikatselmointi tehty?
 • Onko katselmoinnin suositukset huomioitu?

Tietoturva

 • Onko tietoturvasuunnitelma ja tietoturvan laadunvarmistussuunnitelma tehty?
 • Onko huomioitu tietoturvan prosessit tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnissa?

Tietosuoja

 • Onko tietosuojan vaikutustenarvioinnin alkukartoitus tehty viimeistään nyt?
 • Jos alkukartoituksen tulos edellyttää, onko tietosuojan vaikutustenarviointi tehty?
 • Jos alkukartoituksen tulos ei edellytä tietosuojan vaikutustenarviointia, onko käytetty tietosuojan tarkistuslistaa?
 • Tietosuoja on otettava huomioon myös hankinnassa. Sopimuksissa käytetään lähtökohtaisesti Helsingin kaupungin omaa tietosuoja- ja salassapitoliitettä, joka liitetään sopimuksiin (ns. NDA).
 • Onko tietosuojaan liittyvät seikat käsitelty riittävässä laajuudessa ja päätöksenteko dokumentoitu asianmukaisesti?

 Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

 • Onko projektisuunnitelmassa huomioitu saavutettavuuteen liittyvät toimenpiteet?
 • Onko projektisuunnitelmassa huomioitu yhdenvertaisuuteen liittyvät toimenpiteet?

Hankinta

 • Onko hankinta suoritettu hankintaohjeistusten mukaisesti?
 • Onko hankinnan kohteen käyttöönoton toimenpiteen huomioitu projektisuunnitelmassa?
 • Huom! katso myös Tietosuojaohje: Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa

 

Pohjat ja ohjeet


Projektinhallinta

Minimiyhteistä:

Muuta:


Tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva


Tietosuoja

 • Tietosuojan vaikutustenarviointi tai tietosuojan tarkistuslista    (Ohje)
 • Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa    (Ohje)

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus


Hankinta

 • Hankinnan mallipohjat ja hankintakäsikirja    (Linkki Helmeen)
 • Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa    (Ohje)

 

Luonnos