Beta

Menetelmävalinta

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa valittavaksi menetelmiä prosessien jatkuvaan parantamiseen, perinteiseen projektien toteuttamiseen, ketterään kokeiluun ja ketterään toteutukseen. 
 

 • Lean-toteutus ja jatkuva parantaminen 

  Lean-periaatteisiin perustuva kehittäminen normaalin toiminnan osana on taloudellinen ja tehokas tapa kehittää toimintaa tilanteessa, jossa organisaatiolla on edellytykset hyödyntää omien asiantuntijoiden kokemusta toiminnan parantamiseksi.
 • Perinteinen toteutus

  Perinteiselle toteutushankkeelle nimetään aina hankepäällikkö. Hankepäällikön ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että hanke saavuttaa sille asetetut sisältö-, laatu- ja aikataulu- ja kustannustavoitteet. Perinteinen hanke on toimiva ratkaisu jos jo etukäteen on tarkasti tiedossa mitä hankkeen lopputuloksena on syntymässä.
 • Ketterä kokeilu ja toteutus

  Ketterässä kokeilussa ja toteutuksessa palvelusta vastaava henkilö (tuoteomistaja) ja kehitystiimi toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi. Ketterä kokeilu auttaa kaiken tyyppisiä hankkeita tilanteessa, jossa hanketta aloitettaessa ei ole täysin selvää käsitystä siitä, millaista asiakastarvetta ollaan täyttämässä ja miten se voidaan täyttää.

  Ketterä toteutus sopii toteutustavaksi, kun asiakastarpeen aito ymmärtäminen ja täyttäminen on hankkeelle kriittistä eikä sen täyttämiseksi ole tarjolla tyydyttävää tuotetta tai valmisratkaisua. Ketterä toteutus edellyttää palvelusta vastaavalta runsasta ajankäyttöä sekä kehitystyön aktiivista ohjaamista.

 

 Menetelmän valintaan vaikuttavat:

 • kehityksen kohde,
 • investoinnin koko ja
 • organisaation kyvykkyys.

Menetelmät ja niiden ensisijaiset valintakriteerit on tiivistetty seuraavassa taulukossa. Käytä näitä kriteerejä suuntaviivoina ja sovella tarpeen mukaan. Huomaa myös, että menetelmää voidaan vaihtaa kesken hankkeen, esimerkiksi ketteränä kokeiluna aloitettu kehitysaktiviteetti voidaan toteuttaa perinteisenä hankkeena. Vastaavasti leanin mukaista jatkuvaa parantamista voidaan tehdä myös kesken projektien, kohdistuen projektien tekemisen tapaan tai varsinaiseen työprosessiin. 

 

Menetelmän valintataulukko

Lean-toteutus ja jatkuva parantaminen Ketterä kokeilu ja toteutus Perinteinen toteutus
Käyttötarkoitus tiimin tai yksikön toiminnan kehittäminen käyttäjäkeskeinen digitaalisten palvelujen kehittäminen hankkeet, joissa tarvitaan ennustettavuutta
Kehityksen kohde päivittäinen toiminta ja prosessit digitaalinen palvelu vakiintuneessa ympäristössä oleva tarve
Esimerkkejä kehityskohteista Influenssarokotteen kattavuuden ja rokotusprosessin läpimenoajan parantaminen Proaktiivinen päivähoitopaikan hakeminen Kaupunginlaajuinen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
Tyypillinen aIkajänne hyötyä saadaan jatkuvasti, tarkastelu esim. viikon välein lyhyellä aikavälillä toimituksia esim kuukauden välein hyödyt projektin valmistuessa esim. 1 vuosi aloituksesta
Suuruusluokka vain työaikaa kymmeniä tai satoja tuhansia euroja satoja tuhansia tai miljoonia euroja
Riskien hallinta riskejä hallitaan kokeilujen avulla sekä oppimalla jatkuvasti riskejä hallitaan kokeilujen avulla sekä oppimalla jatkuvasti riskejä hallitaan panostamalla systemaattiseen suunnitteluun, seurantaan ja muutostenhallintaan
Markkinoiden kypsyys ei oleellista markkinoilla ei ole välttämättä saatavilla tuotetta, joka soveltuu määriteltyyn tarpeeseen markkinoilla on useimmiten saatavilla tuotteita, jotka soveltuvat määriteltyyn tarpeeseen
Kehityksen fokus toimintatapojen ja prosessien kehittäminen muuttuva tai ei vielä tarkasti hahmotettu asiakaskriittinen tarve tyypillisesti ennakoitavan ja selkeän, mutta suuren kokoluokan vaatimuksen päivittäminen tai tuottaminen
Ohjauspanos päivittäinen yhteistyö, usein omistaja on myös toteuttaja vuoropuhelu palvelusta vastaavan ja toteuttajan välillä päivittäistä ohjausvastuu on delegoitu hankepäällikölle, omistavalta organisaatiolta ei edellytetä päivittäistä ohjausta
Luonnos