Beta

RatkaisulinjauksetRatkaisulinjaukset summaavat valmisteluvaiheen

 

Ratkaisulinjaukset.png

 

Ratkaisulinjaukset ja hankintamalli koostavat yhteen hankinnan valmistelun tulokset. Niiden pohjalta on kyettävä käynnistämään kilpailutus ja toteutuksen käynnistystyöt siten, että tavoite ja sisältö ovat hallittuja.

Visiolakana kiteyttää linjaukset

Visiolakana kiteyttää yhteen diaan ratkaisun tai palvelun vision eli ratkaisulinjaukset. Visiolakana summaa nykytilan, tavoitetilan ja muutostarpeen sekä tunnistettujen reunaehtojen ydinkohdat valitulle etenemisvaihtoehdolle.

Visiolakanan taustalta tulisi myös löytyä riittävät kokonaisarkkitehtuurikuvaukset, jotka huomioiden lakana on laadittu.

Lisää visiolakanasta

Muut tuotokset visiolakanan takana


Eli nykytilan, tavoitetilan ja muutostarpeen määrittämisestä periytyvät kuvaukset, jotka päivitetään ratkaisulinjausten mukaisiksi

Muutostarve

Reunaehdot


Nykytila, tavoitetila ja muutostarpeet

Nykytila, tavoitetila ja muutostarpeet avaavat ratkaisulinjausta pidemmälle. Ne kuvaavat tarkemmin, mikä muuttuu verrattuna nykyiseen itse toiminnassa sekä tietojärjestelmäympäristössä.

Päivitä aikaisemmat kuvaukset

Valmisteluvaiheen aikaisempi kohta ennen markkinakartoitusta kattoi jo muutostarpeen kuvaamisen. Tämän tarkoitus on se, että valmistelussa kyettäisiin tunnistamaan soveltuvat, arvioitavat vaihtoehdot.

Valmistelua päätettäessä valinnat vaihtoehdoista on tehty. Muutostarpeen kuvaukset tulisi siksi päivittää sekä täydentää valitun etenemisvaihtoehdon ympärille. Päivittäminen tarkoittaa käytännössä vaihtoehtotarkastelun tulosten pohjalta muokkaamista siten, että sellaiset muutostarpeen linjaukset poistetaan, jotka eivät enää lopullista valintaa tue. Vastaavasti puuttuvat asiat tulisi täydentää.

Lisää muutostarpeen määrittelystä  

Huomioi loogisten kuvausten riittävyys

Viimeistään valmistelun loppuvaiheessa tulisi palata erityisesti loogisen tason arkkitehtuurikuvauksiin ja päivittää tai täydentää ne siitä näkökulmasta, että ne riittävät hankkeen mahdolliseen kilpailuttamiseen ja käynnistämiseen.

Lisää loogisista arkkitehtuurikuvauksista

Ratkaisun reunaehdot

Ratkaisun reunaehdot koostavat ratkaisulinjausta rajaavat taustatekijät. Reunaehdot on tunnistettava jo ennen markkinakartoistusta tai vaihtoehtojen selvittämistä. Päivitä valmistelua päätettäessä nämä reunaehdot valitun etenemisvaihtehdon ympärille.

Varmista siis, että reunaehdot, integraatioita rajaavat tekijät, suunnitteluperiaatteet, laatuvaatimukset, tietosuojavaatimukset ja tietoturvataso ovat valitun etenemisvaihtoehdon mukaisesti huomioituna.

Lisää reunaehtojen määrittelystä 

 

 


Lisää aiheesta

Luonnos