Beta

Lean-työkaluja

Jatkuva kehittäminen on keskiössä, kun organisaation halutaan kykenevän vastaamaan muuttuvaan asiakastarpeeseen ja toimintaympäristöön nopeasti ja kestävällä tavalla. Kehittämisen pitää olla systemaattista, oli kyse sitten ongelmien poistamisesta tai vision tavoittelusta.

Lean-työkalut toimivat jatkuvan kehittämisen tukena. Niitä on moneen tarpeeseen, ja usein ne toimivat parhaiten, kun käytetään muutamaa eri työkalua yhdessä. Jos esimerkiksi analysoit toimintaa, pitää ensin kuvata toiminta arvovirtakartalla ja tunnistaa juurisyyt kalanruotomallilla. Tulosten perusteella voidaan valita sopiva tapa parantaa tilannetta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kehittämisen eri osa-alueet. Voit lukea niistä lisää liikuttamalla hiirtä kuvan päällä. 

Kehityksen osa-alueet Toimintaympäristön ymmärtäminen auttaa suuntaamaan tekemistä ja havaitsemaan muutos- tarpeita. Se on päätök- senteon lähtökohta. Ymmärrystä hankitaan kuvaamalla arvoketjut, toimittajat, kilpailevat tahot ja ratkaisut. Jatkuva kehittäminen pohjautuu organisaation visioon. Visio voi olla kaukana, mutta sen tulisi olla innostavaja ja ohjaava yhteinen kiintotähti. Se auttaa organisaatiota tekemään strategisia valintoja ja asettamaan valintoja ja asettamaan kehitystavoitteita. Vision pitäisi perustua asiakkaan tarpeen, toi- mintaympäristön ja orga- nisaation oman kyvykkyy- den ymmärtämiseen. Asiakas ja hänen tarve ohjaavat tapaa, jolla organisaatio toimii. On tärkeää ymmärtää mitä asiakas haluaa ja milloin hän sen haluaa. Asiakkaan ilmaisema tarve pitää osata kääntää toteutettavaan muotoon. Taidokas tarpeiden havait- seminen voi yllättää asi- akkaan iloisesti. Tarjottava palvelu tai tuote ei ole aina se, mitä asiakas pyysi, vaan sellainen, joka vastaa paremmin hänen todellis- ta tarvettaan. Millä tavalla palveluja tällä hetkellä tuotetaan? Voisiko tätä kehittää? Miten? Voisimmeko vastata asiakkaan tarpeeseen paremmin tekemällä jotain toisin? Mitkä on ne kyvykkyydet, joilla voimme kuljettaa organisaatiota kohti visiota? Jatkuva kehittäminen on keskiössä, kun organisaation halutaan kykenevän vastaamaan muuttuvaan asiakas- tarpeeseen ja toiminta- ympäristöön nopeasti ja kestävällä tavalla. Kehittämisen pitää olla systemaattista, oli kyse sitten ongelmien poistamisesta tai vision tavoittelusta. P D C A Ihmiset ja kulttuuri - jatkuvan parannuksen mahdollistajat On tärkeää mitata kaikkea toimintaa. Mittaamalla saadaan tietoa sekä tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta että uusista kehittämiskoh- teista. Mittarointi

 

Tähän on poimittu Menetelmälaarista joitakin usein käytettyjä lean-työkaluja, joilla jatkuvassa kehittämisessä pääsee eteenpäin:
 

Jatkuva kehittäminen

Mittaaminen

Toiminnan kuvaaminen

Asiakkaan ymmärtäminen 

Ongelman kuvaaminen

Toimintaympäristön ja vision kuvaaminen

Asiakaslähtöinen palvelunkehitys

Työkalujen lisäksi kannattaa tutustua lean-toteutus ja jatkuva parantaminen -osioon. Siellä kerrotaan, kuinka nämä työkalut muodostavat kokonaisuuden, jolla prosesseja voidaan kehittää henkilökohtaisista toimintatavoista koko organisaation useita tiimejä koskeviin prosesseihin. Lean-kehittämisen etenemisen vaihemalli löytyy lean-kehitysvaiheet -osiosta.

Digitalisaation oppaita -sivulta löydät oppaita, materiaaleja ja työkaluja, jotka ohjaavat kehitystä yhteiseen suuntaan.

Luonnos