Beta

Hankesuunnitelma


Pohjat:

Täydentävä pohja:


Hankesuunnitelman tarkoitus ja määritelmä

Hankesuunnitelma on hankkeen kokonaissuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin kuka, mitä, miten ja milloin.  

Hankesuunnitelman laatimisesta vastaa hankepäällikkö.

Hankesuunnitelmaan dokumentoidaan seuraavaa: 

 • Toimeksiannon kuvaus
 • Listaus toteutettavista tuotoksista  (lisätietoa
 • Hyödynnettävät opit aiemmista hankkeista
 • Onnistumisen edellytykset
 • Riskit (lisätietoa)
 • Ulkoiset riippuvuudet
 • Oletukset ja rajaukset (lisätietoa)
 • Tarvittava tietoturvan taso (lisätietoa)
 • Tietosuojavaatimusten toteuttaminen (lisätietoa)
 • Hankeorganisaatio
 • Sidosryhmät (lisätietoa)
 • Ylläpito-organisaatio
 • Käytännöt, ohjausmekanismi ja hyväksynnät (lisätietoa)
 • Kustannusarvio ja liikkumavarat (lisätietoa
 • Muutoshallinta (lisätietoa)
 • Viestintä (lisätietoa)
 • Aikataulu ja resurssit

Hankesuunnitelman liitteet

Hankesuunnitelmaa laatiessa on hyvä miettiä mitkä osiot ovat osa kokonaissuunnitelmaa ja mitkä osiot kannattaa kuvata omina asiakirjoinaan tai liitteissä. Hankesuunnitelma-pohjasta löytyy liiteluettelo, jossa on listattuna pakolliset liitteet. Nämä ovat hanketoimeksiannon muistio, tiekartta, arkkitehtuurisuunnitelmat, vaihtoehtotarkastelun dokumentit, hankintamalli ja sidosryhmäkartta.  

Yksittäisen vaiheen tarkka aikataulu

Hankesuunnitelmaa täydentävät lisäksi kunkin yksittäisen vaiheen tarkat aikataulut.  Kunkin vaiheen tarkka aikataulutus tehdään iteratiivisesti vaihe kerrallaan hankkeen edetessä. Aikataulut sisältävät tuotokset, resurssit ja aikataulut. Tarkat aikataulutukset ovat hankejohtajan työkalu operatiivisessa ohjaamisessa. 

Hankkeen pilkkominen 

Isoissa hankkeissa, joissa on tarve pilkkoa hanke osiin, on pääsääntöisesti hyvä tehdä hankkeen osille eli osaprojekteille omat suunnitelmansa ja nostaa hankesuunnitelmaan vain yhteenveto näistä. Osaprojektien suunnitelmat noudattelevat tällöin hankesuunnitelman sisältöä ja niissä voidaan käyttää lähtökohtaisesti hankesuunnitelma-pohjaa.

Hankkeen pilkkomista aiheutuvien riskien minimoimiseksi kannattaa huolehtia seuraavista:

 • Osaprojektien edustajilla on selkeä käsitys koko hankkeen tavoitteista 
 • Osaprojektien suunnitelmat tehdään keskenään synkronoidusti ja tietoa jakaen

Alustava hankesuunnitelma 

Ensimmäinen alustava hankesuunnitelma tehdään jo valmisteluvaiheessa.

Alustavan hankesuunnitelman liitteitä ovat:

Käynnistysvaiheen tarkempi hankesuunnitelma 

Hankesuunnitelma tarkennetaan käynnistysvaiheessa toteutuksen hankintaa varten. Hankesuunnitelman liitteitä ovat valmisteluvaiheessa tehtyjen lisäksi seuraavat:

Hankesuunnitelman päivitys

Hankesuunnitelmaa päivitetään toteutuksen aikana vain tarvittaessa. Liikkumavaran ylittävät muutokset nostetaan ohjaus-/johtoryhmälle päätettäväksi. Nämä vaativat tyypillisesti myös hankesuunnitelman päivittämistä.

Aikataulutus toteutuksen aikana

Tarkkoja toteutuksen aikataulutuksia tehdään suunniteltujen toteutusiteraatioiden määrä. Viimeisen toteutusvaiheen lopulla tehdään tarkka suunnitelma käyttöönotolle ja hankkeen päätösvaiheelle.

Hankesuunnitelman laatuvaatimukset

 • Suunnitelma on yhdenmukainen organisaatiossa määriteltyjen yleisten toimintatapojen kanssa
 • Suunnitelmassa on otettu huomioon opit aiemmista vastaavista hankkeista
 • Suunnitelmassa on huomioitu lainsäädännölliset ja muut (esim. tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät) vaatimukset
 • Suunnitelma sisältää kuvaukset projektin ohjaamisesta, johtamisesta ja laadunvarmistuksesta sekä niistä aktiviteeteista jotka vaaditaan määriteltyjen tuotosten aikaansaamiseksi

 


Lisää aiheesta

Suunnittelukäytännöt

Luonnos