Beta

Muutoshallinta


Muutosloki -pohja (MS Excel)


Muutoshallinnan tarkoitus 

Muutoshallinnan tavoitteena on niin perinteisessä kuin ketterässäkin toteutuksessa tunnistaa, käsitellä ja suunnitella merkittävät muutokset, jotka vaikuttavat hankkeen lopputavoitteisiin. Järjestelmällinen muutoshallinta on olennaista hankkeen onnistuneen läpiviennin kannalta.

Muutoshallinnan menetelmillä käsitellään muutokset hankkeen aikatauluun, tavoitteisiin tai budjettiin. Samoin käsitellään laatuvaatimusten vastaiset tuotokset sekä ongelmat tai huolet, jotka mahdollisesti vaativat neuvontapyynnön nostamisen ohjaus/johtoryhmälle.

Perinteisessä toteutuksessa tarkempi seuranta

Perinteisen toteutuksen muutoshallinta eroaa ketterästä toteutuksesta siinä, että seuranta ja muutoshallinta on tarkemmalla tasolla. Perinteisessä toteutuksessa muutoshallinta perustuu formaaliin muutoskäsittelyyn ja muutoslokin käyttöön. Muutokset vaikuttavat suoraan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Ketterässä toteutuksessa taas muutoshallinta vaikuttaa vain hankkeen rahalliseen, laadulliseen, sisällölliseen ja resurssiraamiin, ja käytännön suunnittelu on kehitystiimin vastuulla.

Muutoksen määritelmä

Alla on yhteenveto asioista, jotka käsitellään muutoshallinnan menetelmillä:

  • Muutospyyntö: muutos hankkeen laajuuteen, aikatauluun tai budjettiin
  • Laatuvaatimusten vastainen tuotos: hankkeen toimitus ei täytä laatuvaatimuksia tai pystytään ennakoimaan, että laatuvaatimukset eivät tule täyttymään
  • Ongelma tai huoli: hankkeen kannalta olennainen asia, joka hankepäällikön on ratkaistava tai nostettava ohjaus/johtoryhmälle

Muutoshallinnan menetelmät

Muutoshallinnan menetelmä sisältää seuraavat toiminnot:

  • Muutoksen tunnistaminen ja kirjaaminen
  • Muutoksen vaikutusten arviointi
  • Muutoksen käsittely: päätös muutoksen toteuttamisesta, ratkaisemisesta tai hylkäämisestä
  • Tarvittava uudelleen suunnittelu 

Muutosloki on työkalu, johon kirjataan muutoksiin liittyvät yllä listatut toiminnot. 

 

 

 

Luonnos