Beta

Hankinnan kohdeHankinnan kohde määrittää sisällön

Hankintailmoituksessa ja siihen liittyvässä tarjouspyynnössä, osallistumispyynnössä tai neuvottelypyynnössä keskeinen kuvattava asia on hankinnan kohde. Tästä on suositeltavaa laatia erillinen asiakirja. Katso mallipohja hankintakäsikirjan malliasiakirjoista.

Hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä ja neuvottelukutsussa. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Mikäli hankinnan kohde jää puutteelliseksi, tarjousten vertailu on erittäin haasteellista ja vaarana on, että hankinta epäonnistuu.

Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Ratkaisulinjaukset hankinnan kohteen liitteinä

Valmisteluvaiheen ratkaisulinjausten määrittelydokumentit sekä ratkaisulinjausten mukaiset muutostarvekuvaukset tuottavat olennaiset hankinnan kohdetta kuvaavat liitteet. Kohteen määrittelyssä on huomioitava myös saatavuuteen ja suorituskykyyn liittyvät reunaehdot, jotka vaikuttavat ylläpidon järjestämiseen ja joilla voi olla merkittävä kustannusvaikutus.

 

Ratkaisulinjausten dokumentaatio

Dokumentaatiossa huomioitava lisäksi

 


Lisää aiheesta

Luonnos