Beta

Ketterän projektin roolit

Tuoteomistaja

Tuoteomistaja on ketterissä tuotekehitystiimeissä rooli, joka edustaa asiakkaan ja sidosryhmien ääntä tiimille ja priorisoi tiimin tekemistä. Tuoteomistaja omistaa siis vision siitä, mitä ollaan rakentamassa. Ideana on se, että yksi henkilö kerää tietoa monista eri lähteistä ja keskustelee säännöllisesti monien ihmisten kanssa, jotta voi sitten tehdä päätöksiä siitä mikä on tärkeää: mitä tehdään ja mitä ei. Tuoteomistaja siis vastaa siitä, että tiimillä on aina valmiina aloitettavaksi hyvin määriteltyä ja tärkeää tekemistä.

Tuoteomistajan roolissa auttaa kyky abstraktiin ajatteluun, jotta hän pystyy kuvaamaan ylätason vision, mutta myös muokkaamaan käyttäjien ja muiden sidosryhmien vaatimukset myös yksityiskohtaisiksi käyttötapauksiksi. Tuoteomistajan avaintehtäviä ovat priorisointi, tavoitteiden tarkentaminen ja kehityksen mittarointi.

Huom! Hyvä Product Owner voi moninkertaistaa tuotekehitystiimin tehokkuuden verrattuna tilanteeseen, jossa tuoteomistajan roolia ei hoideta kunnolla.

Tuoteomistajan tehtävät:

 • Työskentelee tiiviisti sidosryhmien kanssa tarkentaen ja kirkastaen pitkän aikavälin tiekarttaa.
 • Läpikäy tuotteen kehitysjonoa yhdessä kehitystiimin kanssa säännöllisesti ja tarkentaa ja arvioi työjonossa olevia käyttötapauksia.
 • Priorisoi lyhyen aikavälin työjonoa ja varmistaa, että tiimi liikkuu oikeaan suuntaan suhteessa pitkän aikavälin visioon.
 • Toimii asiakkaan toiminnallisena asiantuntijana tiimin suuntaan ja vastaavasti tuotekehityksen asiantuntijana asiakkaan suuntaan.

Tiimityön fasilitaattori

Tiimityön fasilitaattori (Scrum Master) ei ole tiimin johtaja eikä päällikkö, vaan enemmänkin tiimin valmentaja. Tiimityön fasilitaattorin tehtävänä on ohjata tiimiä käyttämään yhä paremmin ketteriä toimintatapoja ja varmistaa tiimin osaamisen jatkuva kehittyminen. Hän ei ole vastuussa tiimin työn tuloksista, vaan siitä että tiimi toimii oikein ja järkevästi. Tiimi on itse vastuussa työnsä tuloksista.

Tiimityön fasilitaattorin tehtävä on järjestää tiimin ketterät seremoniat: Sprintin suunnittelu, daily, retrospektiivi, demo, sprintin katselmus, ehkä myös tuotteen kehitysjonon groomaussessio.

Tiimityön fasilitaattorin tehtävät:

 • Parantaa tiimin tehokkuutta ja luovuutta ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä
 • Auttaa tiimiä poistamaan työn esteet (impediments) ja varmistamaan työrauhan
 • Varmistaa, että kaikki noudattavat sovittuja toimintatapoja
 • Järjestää ketterät seremoniat: Daily, Sprint Review, Demo, Retrospektive, Sprint planning, Backlog grooming.
 • Auttaa tuoteomistajaa tuotteen kehitysjonon hallinnan kanssa niin, että tiimille asiat tulevat selkeämpinä.

Ketterä kehitystiimi

Ketterä kehitystiimi koostuu ammattilaisista, jotka muuttavat tuotteen kehitysjonon tuotteeksi. Ainoastaan kehitystiimin jäsenet osallistuvat kehitykseen. Tyypillisesti ketterän kehitystiimin jäsenet ovat itseorganisoituvia ja monitaitoisia asiantuntijoita, joilla on kaikki tarvittava osaaminen tuotteen tai palvelun kehittämistä varten. Vastuu kehittämisestä on tiimillä yhteisesti.

Kehitystiimin jäsenen tehtävät:

 • Tarkentaa tuotteen kehitysjonon vaatimuksia, arvioi kehitysjonon käyttötapausten työmäärää ja suunnittelee omaa työtään
 • Demoaa tarvittaessa tuoteversioita
 • Toteuttaa julkaisukelpoisen tuotteen (säännöllisellä aikataululla)
 • Hyödyntää saamaansa palautetta ja haluaa kehittyä ja oppia jatkuvasti
 • Tekee oman työnsä läpinäkyväksi muulle tiimille

Tuoteomistaja vs. projektipäällikkö

Tuoteomistaja tai hankepäällikkö vastaa kaikesta käytännön suunnittelemisesta ja toteuttamisesta kehitysaktiviteetissa. On tuoteomistajan tehtävä kerätä kehittämisaktiviteettiin kaikki tarvittavat osaajat jokaiseen vaiheeseen. Tuoteomistaja ja/tai projektipäällikkö joutuu miettimään aikaisessa vaiheessa mitä osaamista tarvitaan hankintaan, tietoturvaan, tietosuojaan, kokonaisarkkitehtuuriin, ratkaisuarkkitehtuuriin, saavutettavuuteen ja moneen muuhun alueeseen.

Tuoteomistaja (palvelusta vastaava)

Tuoteomistaja toimii palvelun tulosvastuullisen omistajan ohjauksessa ja huolehtii siitä, että käyttäjien tarpeet on määritelty oikein, lopputulos on näiden vaatimusten mukainen ja tuotantokäytössä täyttyy palvelulta odotettu palvelutaso.

Digitaalisen ratkaisun tuoteomistaja

Ketterässä hankkeessa, jossa rakennetaan tietoteknistä järjestelmää, tekninen tuoteomistaja toimii myös hankepäällikön roolissa.

Katso täältä digitaalisen ratkaisun tuoteomistajan tarkempi rooli- ja vastuukuvaus

 Hanke- tai projektipäällikkö

Hankepäälliköllä on vastuu ja valtuudet hankkeen päivittäisestä johtamisesta, jotta halutut tuotokset saadaan toteutettua johtoryhmän kanssa sovittujen rajausten puitteissa. Hankepäällikkö on myös vastuussa siitä, että hankkeen tuotoksilla on mahdollista saada aikaan liiketoimintaperusteessa määritellyt hyödyt. Asiakastarpeen tulkinta ja tuotosten käyttöönotosta saatavien hyötyjen ulosmittaus ei ole hankepäällikön, vaan palvelupäällikön vastuulla.

 Tuoteomistaja vai hanke/projektipäällikkö

 • Perinteisessä hankkeessa hankepäällikön tehtävä on huolehtia hankkeen operatiivisesta ohjaamisesta.
 • Ketterässä ja jatkuvassa kehittämisessä erillistä hankepäällikköä ei periaatteessa ole, vaan tuoteomistaja huolehtii päivittäisohjauksesta. Silloin on kuitenkin oltava varma, että tiimin kulttuuri on riittävän kypsä hanke/projektipäälliköttömään toimintaan. Tuoteomistajan on silloin aidosti toimittava kehitystiimin operatiivisesta ohjaamisesta vastuullisena. 
Luonnos