Beta

Poikkileikkaavat roolit ja vastuut

Kokonaisarkkitehti tai ICT-arkkitehti

Kokonaisarkkitehti (kaupunki) tai ICT-arkkitehti (toimiala) asettaa kehittämishankkeen tai projektin raamit suhteessa koko Helsingin ja toimialan toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäkokonaisuuteen. Hän on myös apuna ja tukena ratkaisuarkkitehtuurista vastaavalle henkilölle sekä tarkastelussa että työn etenemisessä.

Kokonaisarkkitehti tai ICT-arkkitehti varmistaa, että projektilla on saatavilla ajantasaiset kokonaisarkkitehtuurisisällöt liittyvistä järjestelmistä, teknologioista, tietovarannoista ja prosesseista. Hän on myös vastuussa siitä, että kehityshankkeen myötä syntyneet muutokset kokonaisarkkitehtuuriin tulevat asianmukaisesti kirjatuiksi kaupungin ja toimialan yhteiseen kokonaisarkkitehtuuridokumentaatioon.

 

Ratkaisuarkkitehti

Ratkaisuarkkitehti asettaa ja tarkentaa hankkeen toteutuksen raamit ylätasolla kokonaisarkkitehtuurin linjauksen mukaisesti ja dokumentoi pääasialliset vaihtoehdot kehityshankkeen mahdollisiksi lähtötilanteiksi yhdessä kokonaisarkkitehdin tai ICT-arkkitehdin kanssa.

Ratkaisuarkkitehti vastaa siitä, että kehityshankkeessa suunnitellaan ja kuvataan riittävällä tasolla kokonaisratkaisun arkkitehtuuri vaihtoehtoineen niin prosessien kuin myös tietojärjestelmien, tietovarantojen ja käytettyjen teknologioidenkin osalta.

Tietoturvavastaava

Tietoturvavastaava määrittelee ja tarvittaessa dokumentoi tarvittavan tietoturvallisuuden tason sekä jatkuvuustarpeen käymällä läpi kohdealueeseen liittyvää lainsäädäntöä, käytäntöjä, prosesseja sekä niissä liikkuvia tietoja.

Kaupungin tai hallintokunnan tasolla toimivaa yleisesti tietoturvasta vastaavaa ei kuitenkaan tule sekoittaa hankkeen ratkaisuarkkitehtuurista vastaavan tehtävään. Hankkeella tulisi olla riittävä ja kyvykäs resursointi itse toteutustiimeissä ratkaisuarkkitehtuurin ja siihen liittyvien tietoturvanäkökulmien dokumentointiin.

Tietosuojasta vastaava

Tietosuojavastaava huolehtii siitä, että uusi palvelu täyttää sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen palvelun julkaisua ja käyttöönottoa. Tietosuojavaatimukset ovat pakollisia. Tietosuojavaatimukset kartoitetaan tekemällä tietosuojan vaikutustenarviointi ja riskianalyysi tai tietosuojan tarkistuslista, joiden tuotokset kerätään palvelun vaatimuksiin. 

Tietosuojasta vastaava huolehtii myös siitä, että mahdollisen palveluntuottajan kanssa sovitaan sovitaan henkilötietojen käsittelystä. Lähtökohtaisesti sopimisessa käytetään kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä, joka sisällytetään sopimuksiin.

Hankintaprosessista vastaava

Hankintaprosessista vastaava on kehitysaktiviteetin yhden pisteen kontakti hankinta-asioissa: Hän avustaa hankinnan valmistelua ja tukee hankintaprosessissa. Hän on yhteydessä toimialojen/virastojen/liikelaitosten hankintapalveluihin kehitysaktiviteetin hankinta-asioita opastavana asiantuntijana. Hankinnasta vastaava EI VASTAA sisällöstä vaan rikastaa tekemistä hankintaprosessiosaamisella.

Huom! Tuoteomistajan tai hankepäällikön kannattaa varmistaa hankinnasta vastaava henkilö mahdollisimman aikaisin.

Hankinnasta vastaavan tyypillisiä hoidettavia asioita

  • Oltava mukana mahdollisimman aikaisin (jo markkinakartoituksessa)
  • Auttaa tuoteomistajaa hankintaprosessin lävitse, ja varmistaa hankintalain mukaisuuden
  • Avustaa sopivan hankintamenettelyn valinnassa ja ohjaa sen käyttöä itse kehitysaktiviteetissa
  • Hoitaa yhteydet tarvittaessa kaupungin hankinta- ja oikeuspalveluihin

 

Luonnos