Beta

Mikä Kehmet on

Helsingin kaupungin ICT-kehittämismenetelmätSulautettu kehitysmalli

Helsingin kaupungin kehitysmallissa arkkitehtuurin, tietosuojan, tietoturvan sekä hankinnan osa-alueet on sulautettu suoraan ketteriin menetelmiin sekä perinteiseen menetelmään.

 

Kehmet_konsepti.png

Mitä sulauttaminen tarkoittaa?

Arkkitehtuuri, tietosuoja ja -turva sekä hankinta eivät ole toisistaan erillisiä asioita, esimerkiksi arkkitehtuurijohtaminen tulee ottaa suoraan huomioon jokaisessa kehityshankkeen vaiheessa. Kehmetin mukainen kehityshanke ei jää vahingossa ilman arkkitehtuuritukea tai tietoturvan huomioimista. Kehmet ohjaa oikea-aikaisesti myös sopivan hankintamallin valintaan.

Ketterä vai perinteinen? 

Perinteisen mallin tehtävänä on varmistaa, että tavoiteltu lopputuotos saadaan aikaiseksi ennalta määriteltyjen reunaehtojen puitteissa. Perinteinen malli soveltuu suoraviivaisempiin järjestelmähankintoihin.

Ketterä malli jakautuu kokeiluun ja toteutukseen. Ketterällä kokeilumallilla pyritään edullisiin käytännön selvityksiin ennen isompaa hankintaa tai järjestelmään sitoutumista. Ketterä toteutusmalli soveltuu erityisesti omaan ohjelmistokehitykseen, jossa hankitaan lähinnä ohjelmistokehitysosaamista ja/tai tarvitaan paljon räätälöintiä. 

Menetelmälaari

Kehitysmallin jokainen menetelmä, työtapa tai asiakirjapohja löytyy erillisestä menetelmälaarista ja ne on suunniteltu auttamaan hankkeen eri vaiheissa. Kuhunkin vaiheeseen löytyy useita menetelmiä,  joista on hankkeelle välitöntä hyötyä.  

Kaiken takana on asiakas

Jokainen kehitysmallin vaihe on kuvattu asiakaslähtöisesti. Niin hankkeen määrittelyssä, suunnittelussa kuin toteuttamisessa ohjataan lukuisin eri menetelmin huomioimaan asiakastarve sekä osallistamaan asiakasta. 

Tekemisen tuki

KEHMET_tekemisen_tuki.png

 

Kuka käyttää 

Kehmet-kehitysmallin ensimmäinen versio on suunnattu palvelusta vastaavalle eli tuoteomistajalle, tai projektipäällikölle, eli henkilöille, joiden haastavana tehtävänä on huomioida asiakkaan ja toimialan tarpeet - ja kääntää ne onnistuneiksi tuloksiksi.

Tukee hanketta tekemisen tasolla

Kehmet auttaa tuoteomistajaa tai projektipäällikköä huomioimaan asiakkaan ja toimialan tarpeet oikea-aikaisesti ja oikeassa vaiheessa. Kehmet avustaa myös arkkitehtuurin, tietosuojan ja -turvan huomioimisessa ja opastaa kyseisten työsuoritteiden tekemisessä. Kehmet ajoittaa hankintaan liittyvät asiat kehityshankkeen kokonaisonnistumisen kannalta oleellisiin vaiheisiin.

Iso ero yleisiin viitekehyksiin

Yleisissä tunnetuissa viitekehyksissä ei ole suoraan käyttökelpoista opastusta itse tekemiseen. Kehmet avaa viitekehyksiä käytännön tasolle ja sulauttaa viitekehykset toisiinsa poistaen turhat koulukuntariidat.

Pääasialliset viitekehykset, joihin Kehmet perustuu ovat:

  • GDS - Brittihallinnon "Government Digital Services" digitaalisten palvelujen kehittämisohjeistus
  • PRINCE2 - Brittihallinnon hankejohtamisen viitekehys, jonka omistaa nykyisin Axelos
  • JHS 179 - JUHTA:n Togaf-pohjainen kokonaisarkkitehtuurin ohjeistus
  • LEAN & PDCA -  Daniel T. Jones:n, W.E. Demingin ja JUSE:n periaatteisiin perustuva jatkuvan kehittämisen viitekehys.

Kaikki lähteet

 

Kehitysmallin toimintaperiaate

Esimerkkinä ketterä kokeilu

Salkusta vaiheisiin

Kehmet porautuu kehityssalkkuryhmittelystä menetelmäkuvausten kautta kehitysvaiheisiin. Jokaisessa vaiheessa kuvataan kyseisen vaiheen kulku sekä mitä tuotoksia tulisi syntyä. Lisäksi apuna on listaus suositustyökaluista kuhunkin vaiheeseen.

 

KEHMET_Flow.PNG

Vaihesivun kolme tärkeää kohtaa

Jokainen vaihesivu aikaa vaiheen kuvauksella, jota seuraa graafinen prosessikuvaus vaiheen ylätason kulusta sekä mitä tuotoksia tulisi tehdä tai harkita. Suurin osa tuotoksista sisältää myös lisätietosivun, josta löytyy myös täydentäviä tai vaihtoehtoisia asiakirjapohjia. Kolmanneksi vaihesivulla luetellaan jokaisen vaiheen tärkeimmät tehtävät. Jokaiseen vaiheeseen löytyy myös käytännölliset tarkistuslistat, joista voi tarkistaa tulivatko oleelliset asiat huomioiduiksi.

 

KEHMET_vaihesivun_rakenne.png

Porautuminen dokumenttipohjiin

Kehmetin keskeisen osan muodostavat käytännölliset asiakirjapohjat ja työkalut. Kehmet kuljettaa käyttäjän koko kehittämishankkeen läpi sekä nostaa relevantit työkalut ja pohjat esille silloin kun niitä tarvitaan.

Kaupungin tuleva arkkitehtuurimallintamisen työkalu tullaan myös sulauttamaan Kehmetiin.

 

KEHMET_vaihe_porautuminen.PNG

Visio & laajennusmahdollisuudet

Uusia sisältöjä

Jotta sopivan menetelmän valinta ja käyttö olisi sujuvaa, Kehmet-kehitysmallin ensimmäinen versio kuvaa ketterän kehittämisen ja perinteisen kehittämisen vertailun mahdollistavalla tavalla. Kehmet sulauttaa vaiheisiin kaikkein tärkeimmät huomioitavat näkökulmat: arkkitehtuurijohtamisen, tietosuojan ja tietoturvan sekä hankinnan.

Hankintamallin valinnan ja hankinnan ohjaamisen lisäksi mallin sisältöä voidaan laajentaa tukemaan EU-asetusten edellyttämää esteettömyyden huomiointia digitaalisissa palveluissa sekä vahvempaa toimittajahallintaa.  Kehittämismalleja voidaan myös laajentaa kevyiden ja puhtaasti lean-kaizen -perustaisten kehittämistoimenpiteiden suuntaan. Kehittämismenetelmiä voidaan myös laajentaa käytön, tuotannon ja tuen suuntaan.

 

KEHMET_sisaltolaajennukset.PNG

Roolipohjaisuuden vahvistaminen

Kehmet-kehitysmallin ensimmäinen versio on kehitetty ensisijaisesti palvelusta vastaaville ja projektipäälliköille. Visiona on jatkossa täydentää ja kehittää Kehmet-sisältöä niin, että se tukee myös arkkitehti- ja tietoturvayhteisöä sekä muita rooleja.

 

KEHMET_Roolipohjainen_liittyma.PNG

 

 

Luonnos