Beta

Tasot projektimallissa

Projektimallin tasot_v0.1.png

Salkunhallinnan taso

"Salkunhallinnan tasolla varmistetaan, että tehdään OIKEITA PROJEKTEJA"

Projektisalkunhallinnan tasolla yksittäinen projekti kytketään päätöksentekopisteiden kautta projektisalkun johtamiseen ja varmistetaan, että kaikki projektit toteuttavat Helsingin kaupungin strategiaa, ovat tasapainossa riskien suhteen ja että projektisalkun arvo maksimoidaan.

Projektisalkunhallinnan tehtävänä on tarkastella Helsingin kaupungin projekteja kokonaisuutena ja varmistaa, että kaikki käynnistetyt projektit ovat strategianmukaisia ja edistävät projektisalkun tavoitteita.  Projektisalkunhallinnan mahdollistamiseksi on tärkeää, että kaikkien projektien eteneminen (riippumatta projektityypistä) näyttäytyy tälle tasolle samanlaisena. Sen takia kaikki projektit noudattavat samaa vaiheistusta ja menevät systemaattisesti samojen porttipäätösten läpi.

Projektin johtamisen taso

"Projektinjohtamisen tasolla varmistetaan, että tehdään ASIAT OIKEIN"

Projektin johtaminen noudattaa kaikissa projekteissa (riippumatta projektityypistä) samaa vaiheistusta, joka saa projektit näyttäytymään projektisalkunhallinnan tasolle yhtenevällä tavalla. Projektinjohtamisen tasolla projektipäällikkö seuraa ja ohjaa projektia hyväksytyn projektisuunnitelman mukaan siten, että halutut tuotokset voidaan saavuttaa sovitussa aikataulussa varatun budjetin puitteissa. Projektin omistaja yhdessä ohjausryhmän kanssa pyrkii varmistamaan, että projektin hyötytavoitteet on mahdollista saavuttaa projektissa toteutettavien tuotosten käyttöön ottamisella projektin päättymisen jälkeen. Projektipäällikkö raportoi omistajalle ja ohjausryhmälle projektin tilanteesta ja edistymisestä.

Projektityön toteutustaso

"Projektityön toteutustasolla tehdään KONKREETTINEN TOTEUTUSTYÖ tuotosten aikaansaamiseksi."

Konkreettinen projektityö tuotosten aikaansaamiseksi tehdään projektityön toteutustasolla. Projektityön toteutuksen sisältö ja eteneminen riippuu projektista ja sen tavoitteista. Toteutuksen tehtävät suunnitellaan aina erikseen osittamalla projekti ja laatimalla projektisuunnitelma, joka ohjaa toteutustyötä. Toteutuksen tehtäviin kuuluu myös lopputuotoksen suunnittelu tai design. Projektiryhmän jäsenet toteuttavat konkreettiset projektitehtävät projektipäällikön työnjohdon alaisena.

Luonnos