Beta

Riippuvuuskaavio (PERT)

Pert_simple.png

 

Riippuvuuskaavio kertoo työvaiheiden riippuvuudet ja kriittisen polun 

Riippuvuuskaavio (PERT) ei ole oikein käytettynä yritys ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan se on tärkeimpien riippuvuuksien tunnistamiskeino. Riippuvuuskaavio on yksinkertainen hahmotelma hankkeen työvaiheiden välisistä riippuvuuksista. Se paljastaa hankkeen kriittiset työvaiheet, joiden tekemisestä oikeassa järjestyksessä koko hankkeen onnistuminen on erityisesti kiinni.

Ilman hyvin tunnistettuja riippuvuuksia hanke helposti ajautuu korjaamaan samoja työsuoritteita useaan kertaan. Osa hankkeiden epäonnistumisista johtuukin keskinäisten riippuvuuksien puutteellisesta tunnistamisesta ja sitä kautta heikosta varautumisesta muutoksille. Riippuvuuskaavio pyrkii ottamaan huomioon ja tekemään näkyväksi sen epävarmuuden, joka projektien aikataulujen laadintaan tyypillisesti liittyy.

Riippuvuuskaaviot tehdään aikataulutuksen pohjaksi

Aikataulun (Gantt-kaavion) laatiminen perustuu riippuvuuskaavioon. Kun työvaiheiden väliset riippuvuudet on selvitetty riittävällä tasolla, on niiden kuvaaminen aikatauluna helppoa. Karkean riippuvuuskaavion tekeminen voi olla hyödyllistä myös tiekartan (roadmap) suunnittelussa jos tiekarttatasoisten isojen kokonaisuuksien väliset suhteet eivät ole itsestäänselviä.

Miten riippuvuuskaavio toimii 

Riippuvuuskaaviossa suoritettavat tehtävät kuvataan nuolilla, jotka johtavat hankkeen yhdestä vaiheesta toiseen. Jo näiden riippuvuuksien tunnistamisella on hankkeen suunnittelulle lisäarvoa. Lisää hyötyä menetelmän käytöstä saa, kun pyrkii arvioimaan eri työvaiheiden työmääriä ja vie sitten arvioidut kestot riippuvuuskaavioon. Se saattaa esimerkiksi paljastaa, että yksi iso ja kallis työvaihe voi olla kolmesta pieneltä ja vähäpätöiseltä vaikuttavasta tehtävästä kiinni. Juuri tällaisten seikkojen havainnointi vähentää sitä riskiä, että kalliita työvaiheita tehdään useaan kertaan.

Tuloksena riippuvuuskaavio kertoo ns. kriittisen polun, eli ne työvaiheet, jotka on tehtävä peräjälkeen ja joita nopeammin hanke ei voi valmistua. Samalla kaavio siis kertoo alustavan arvion hankkeen kokonaiskestosta.

 

Katso täältä lisää

 

Lisää aiheesta - Yleisiä työkaluja

Esimerkiksi Opetushallituksen sivulta löytyy tekninen kuvaus riippuvuuskaavion käytöstä. PERT-menetelmä selostetaan seikkaperäisesti myös englanninkielisenä Wikipedia-sivuna ja suomenkielisenä Wikipedia-sivuna. Englanninkielinen Wikipedia-sivu näyttää myös, miten menetelmää hyödynnetään aikataulun laatimisessa. IPMA C-tason sertifiointikoulutus opettaa menetelmän käytön hankesuunnittelun työkaluna kattavalla tasolla. Kaavion tekoon soveltuu esimerkiksi MS Powerpoint- ja MS Visio -työkalut. Myös MS Project:n avulla voidaan laatia PERT-kaavio, mutta se ei välttämättä ole näppärä riippuvuuksien hahmotteluun.

 

Linkkejä muihin PERT-kaaviota koskeviin ohjeisiin:

 


 

PERT-menetelmän vahvuutena on pidetty sitä, että se korostaa aikatauluarvioiden epävarmuutta, kertoen vain ajankohdan, johon mennessä jonkin hankkeen vaiheen voi odottaa valmistuvan. PERT-kaavio tuo myös hyvin esiin ns. kriittisen polun ja kiinnittää huomion niihin tehtäviin, joilla on suurin vaikutus hankkeen onnistumiseen.

Luonnos