Beta

Tarjousten vertailu

 


Tarjousten vertailu (Helmi Intranet - hankintakäsikirja)Tarjousten_vertailu.png

Tarjoaminen

Avoin menettely

Avoimessa hankintamenettelyssä tarjousten vertailu alkaa välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousaikaan sisältyy tarjoajille yhdenmukaisesti ilmoitettu takaraja kysymysten esittämiselle. Kysymyksiin vastataan avoimesti ja vastaukset kysymyksineen toimitetaan kaikille tarjoajille. Tarjoajat voivat siis esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ja kohdentaa tarjouksensa niiden pohjalta paremmin. 

Rajoitettu menettely

Rajoitetussa hankintamenettelyssä halukkaat tarjoajat lähettävät ensin osallistumishakemuksensa, jotka arvioidaan. Sen pohjalta lähetetään valituille tarjoajille varsinainen tarjouspyyntö. Myös rajoitetussa menettelyssä voidaan tarjousaikaan sisällyttää yhdenmukaisesti ilmoitettu takaraja kysymysten esittämiselle. Kysymyksiin vastataan avoimesti ja syrjimättömästi kaikille tarjoajille. Tarjoajat voivat siis esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä ja kohdentaa tarjouksensa niiden pohjalta paremmin.

Neuvottelumenettely

Neuvottelumenettelyssä halukkaat tarjoajat lähettävät ensin osallistumishakemuksensa, jotka arvioidaan. Niiden pohjalta valitaan ne tarjoajat, joiden kanssa aloitetaan neuvottelut. Neuvottelujen tulosten pohjalta valitut tarjoajat tekevät lopullisen tarjouksensa.

Vertailu ja valinta

Hankintaprosessin ehdoton edellytys on toimittajien yhdenvertainen kohtelu. Tarjousten vertailun tulee perustua läpinäkyvästi ja syrjimättömästi tarjouspyynnössä määriteltyihin vaatimuksiin ja kriteereihin. Vertailun pohjalta tehdään hankintapäätös perusteluineen. Hankintapäätös julkistetaan tiedoksiantona, jonka jälkeen käynnistyy odotusaika (tai muutoksenhakuaika). Hankintapäätös on lainvoimainen odotusajan (tai muutoksenhakuajan) päättyessä.

Hankinnan lainvoimaisuus

 

Hankinnan_lainvoimaisuus_small.png

 

Kaikkiin hankintamenettelyihin liittyy joko muutoksenhaku- tai odotusaika hankintapäätöksen jälkeen. 

Odotusaika tarkoittaa sitä aikaa, joka hankintapäätöksen jälkeen tulee odottaa jotta muutoksenhakuaika menee umpeen ja päätös on lainvoimainen. Mikäli hankintapäätöksestä tulee muutoksenhaku tarkoittaa se lähes poikkeuksetta aikataulun pitkittymistä. Kesto on tapauskohtaista ja riippuu siitä edellyttääkö tapaus markkinaoikeuden käsittelyä, vai riittääkö toimielimessa (esim. lautakunta). 

 

Muutoksenhaku- ja odotusaika riippuu hankinnan luonteesta. Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa odotusaika on 14 päivää. Puitesopimuksen kautta hankittaessa odotusaikaa ei tarvitse noudattaa elleivät hankinnan kustannukset ylitä EU-kynnysarvoa, jolloin odotusaika on 10 päivää. Mikäli lain mukaan voidaan jättää noudattamatta odotusaikaa, hankinta-/toimitussopimuksen voi tehdä heti, mutta muutoksenhakuaika on silti 30 päivää. Odoutsajan noudattamatta jättäminen nopeuttaa prosessia, mutta tämä tulee aina arvioida tapauskohtaisesti yhdessä hankinta-asiantuntijoiden kanssa.

Muita poikkeuksia:

Odotusaika on 0 päivää, jos hankintapäätös- ja sopimus tehdään ainoan hyväksyttävän tarjouksen kanssa (jos on esim. saatu vain yksi tarjous tai muut tarjoukset on hylätty). Odotusaika on 0 päivää, jos kyse on dynaamisen hankintajärjestelmän hankinnasta (HankintaL 49§ - Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille). Jos on epäselvää mitä odotusaikaa tulee noudattaa, oikea menettely kannattaa varmistaa hankinta-asiantuntijoilta. Helsingin kaupunki voi asettaa erillisellä ohjeistuksella tiukempia noudattamisohjeita hankinnan valitus- ja odotusajalle.

 

Katso lisää hankintamenettelyistä ja muista hankintamallin sisällöistä täältä.

 

 


Lisää aiheesta

 

Luonnos