Beta

Valmistumisen tarkistuslista

Ketterälle selvitysvaiheelle on seuraavat vähimmäisvaatimukset.

Asiakaslähtöisyys
Onko kerätty käyttäjädataa tai osallistettu käyttäjiä palvelun tarpeen hahmottamiseksi? Onko asiakkaiden/käyttäjien tarpeet ymmärretty ja kuvattu visiolakanaan?
Onko tavoiteltu muutos toimintatavoissa kuvattu?
Ohjaus
Onko tiekartta tehty? Jos selvitystä seuraava alfa on pitkäkestoinen tai osa laajempaa kokonaisuutta, on tiekartta tärkeä kommunikointiväline. Pienissä yksittäiskokeiluissa tiekartalla ei ole samaa merkitystä.
Onko tunnistettu samankaltaiset hankkeet ja onko opit niistä kerätty (esim. haastatteluilla)?
Onko avainhenkilöt ja heidän vastuunsa määritelty, ml. päätöksentekijät?
Täyttääkö ratkaisuidea käyttäjätarpeet paremmin kuin mahdollisesti olemassaolevat tai tuottaako se parempaa arvoa sijoitetulle rahalle?
Hyväksyvätkö sekä palvelusta vastaava että päätöksentekijä(t) palvelun tai ratkaisun vision?
Onko idea palvelun toteuttamiseksi kustannustehokas?
Arkkitehtuuri
Onko tunnistettu, mihin arkkitehtuurin osa-alueisiin suunnitellut muutokset kohdistuvat ja mihin ne eivät vaikuta?
Onko ratkaisuvaihtoehdot palvelun toteuttamiseksi analysoitu ja ovatko ratkaisulinjaukset kaupungin linjausten mukaisia?
Kun ratkaisuideoista palvelun varsinaiseksi toteutukseksi on valittu potentiaalisin, vaikuttaako siltä, että palvelun pystyisi rakentamaan järkevästi säännösten ja teknologian rajoissa?
Onko tarkistettu, että valitulle teknologialle on tarpeeksi toteuttajia ja kilpailua toimittajaloukun ehkäisemiseksi?
Ovatko ratkaisulinjaukset johto/ohjausryhmän hyväksymiä?
Tietoturva
Onko visiolakanaan tehty alustava arvio mahdollisessa käyttövaiheessa tarvittavasta tietoturvallisuuden tasosta sekä kirjattu avainriskit?
Tietosuoja
Onko tehty tietosuojan alkukartoitus?
Jos palvelussa käsitellään henkilötietoja, onko vaikutustenarvioinnin ja riskianalyysin tai sisäisen tarkistuslistan tekeminen työn alla? Onko niiden tuotoksia kerätty palvelun vaatimuksiin?
Luonnos