Beta

Käyttö

Kettera_toteutus_03

Kuvaus

 

Käyttövaiheessa palvelu viimeistellään ja julkaistaan, ja sen jälkeen palvelu on kaikille avoin ja jatkuvasti käytettävissä. Sen tuotanto toimii palvelulle asetettujen kriteerien mukaisesti, sen toimivuutta mitataan ja sen käyttöä tuetaan sovitulla tasolla. Lisäksi palveluun tehdään päivityksiä ja pientä jatkokehitystä.

Käyttövaiheen kesto on tyypillisesti useita vuosia. Se päättyy käytöstä poistamiseen, jossa palvelu ajetaan alas ja huolehditaan, että tästä ei aiheudu käyttäjille tarpeetonta haittaa.

 

Edellytykset käyttövaiheen aloittamiselle

Käyttövaihe alkaa kun palvelu julkaistaan ohjausryhmän päätöksellä ja kun betavaiheen aikana ilmenneet käyttäjien keskeiset ongelmat on korjattu. Johto-/ohjausryhmä on hyväksynyt palvelun tuotantokäyttöön sen hetkisellä riskitasolla, ja tuotantoympäristö sekä sen hallinta on saatu palvelulle määritellyn tietoturvatason mukaiseksi ja se toteuttaa tietosuojavaatimukset sisäänrakennetusti ja oletusarvoisesti. Julkaiseminen sekä tuotannon palvelutaso ja ylläpito on saatu organisoiduksi.

Kun julkaisemisesta ja sen jälkiaallosta on selvitty, palvelun ylläpito, tuki ja jatkokehitys yleensä organisoidaan uusiksi joko omaan hallintaan tai hankkimalla se erikseen. Kun tarvittava kehityskaista laskee, taloudellisin järjestely on yleensä erilainen kuin betan aikaisen intensiivisen kehitysvaiheen aikana.

 

Milloin käyttövaihe on onnistuneesti valmis

Onnistunut käyttövaihe koostuu palvelun ylläpidon ja jatkokehityksen ohjaamisesta palvelulle sovittujen mittareiden perusteella sekä reagoimisesta käyttäjäpalautteeseen ja poikkeamiin.

Mikäli palvelussa toteutetaan sen elinkaaren aikana tavanomaisesta ylläpidon aikaisesta pienkehityksestä poikkeavia laajempia muutoksia, ne on suositeltavaa käsitellä omana kehittämiskokonaisuutenaan. Tällöin kehittämiskokonaisuus muodostaa oman kehittämishankkeen, joka käynnistetään ketterän hankkeen vaihemallin mukaisesti. Myös korvaavan palvelun suunnittelu lähtee liikkelle kehityssyklin alusta eli selvitysvaiheesta.

Käyttövaihe päättyy, kun mittareista havaitaan tarve palvelun korvaamiseen tai käytöstä poistoon. Vaihe voidaan päättää, kun selvitys käytöstä poistamisesta on hyväksytty ja palvelu ajettu hallitusti alas. Käyttövaihe on onnistuneesti päättynyt kun on tarkastettu, että tietojärjestelmä ja sen liitännäiskomponentit on ajettu alas ja data on arkistoitu tai tuhottu.

 Käyttövaiheen kulku ja tuotokset

Kehmet-Kaytto-eteneminen-kuva.png

 

Käyttövaiheen varsinainen tuotos on tuotantokäytössä oleva, jatkuvasti itsellä tai muualla ylläpidetty ja tuettu palvelu.

 


1. Käyttöönoton valmistelu ja hankinta

eli julkaisun sekä käyttövaiheen omistajuuden ja tuen järjestäminen

Julkaisun suunnittelu

Ylläpidon hankinta

Ylläpidon vaatimukset

Tekninen valmius

 • Tietoturvatarkastusraportti -pohja (lisätietoa)
 • Tietosuojatarkistus (lisätietoa)
 • Kuvaus tietoturvapiirteistä niin, että eri henkilöt voivat tarvittaessa jatkaa työtä
 • Järjestelmän tekninen toipumissuunnitelma ja prosessin jatkuvuussuunnitelma
 • Kaupungin tietojärjestelmäkartta - päivitys ja kokonaisarkkitehtooniset dokumentit 

2. Käyttöönotto

palvelun käyttöönotto tehdyn suunnitelman ja teknisten tarkistusten pohjalta

Kehityshankkeen tulokset


3. Siirto tuotannon organisaatiolle 

eli palvelun omistajuuden siirto suunnitelman pohjalta


4. Tuotannon valvonta 

eli sen varmistaminen, että palvelu täyttää käyttäjätarpeet ja tavoitteet käytössä olonsa aikana


5. Käytöstä poistaminen

eli palvelun hallittu alasajo


 

Tärkeimmät tehtävät

 

Asiakaslähtöisyys ja ohjaus

Palvelusta vastaava

 • Automaattisen seurannan järjestäminen palvelun tekniselle suorituskyvylle sekä käytölle (esim. Piwik)
 • Tuotannon palvelutason ja vaatimusten määrittäminen
 • Tuotannon ylläpidon, jatkokehityksen sekä käyttäjä- ja ylläpitäjätuen organisointi
 • Julkaisuvaiheen suunnittelu ja viestintä
 • Julkaisun toimenpiteiden johtaminen, viestintä, käyttäjäyhteyden koordinointi
 • Käytön ja toimivuuden mittarien seuraaminen
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja asiakasymmärryksen tarkistaminen
 • Käytön aikaisen pienkehityksen priorisointi
 • Käytöstä poiston suunnittelu ja kommunikointi käyttäjille sekä tahoille, joihin alasajo vaikuttaa ml. vapautuvat resurssit
 • Käytöstä poistettaessa datan arkistoinnin ja/tai sisällön konvertoinnin suunnittelu tietoturvan ja tietosuojan tason huomioon ottaen, sekä tietojärjestelmäluettelon sekä rekisteri- ja tietosuojaselosteiden päivittäminen tuotannon päättyessä
 • Käytöstä poiston jälkitarkastuksen suunnittelu

 

Johto-/ohjausryhmä

 • Julkaisupäätös
 • Tuotannon palvelutasotavoitteiden vahvistaminen
 • Mittareiden seuranta 
 • Toimista päättäminen, mikäli löytyy puutteita
 • Elinkaaren lopussa käytöstä poistosta päättäminen tai palvelun uudistaminen, jolloin kehitysvaiheet aloitetaan alusta selvitysvaiheesta

 

Toteutus (käyttövaiheessa toteutustyötä tehdään merkittävästi pienemmällä kaistalla kuin kehitysvaiheessa)

 • Ennen julkaisua skaalautumiseen ja tuotantoympäristön vaatimuksiin liittyvät viimeistelyt
 • Palvelun pitäminen ehjänä ja käyttökelpoisena sekä mahdollisimman ajan tasalla sekä teknisesti että sisältöjen puolesta
 • Käyttäjätuki loppukäyttäjille vikatilanteissa sekä ylläpitäjille / asiakaspalvelijoille

 • Käyttövaiheessa jatketaan jatkuvan oppimisen käytäntöjen ylläpitämistä

 • Laadunvarmistus kuten koodikatselmoinnit
 • Käytöstä poistossa käyttäjien edelleenohjaus uuteen palveluun tai lisätietoon palvelun poistosta, datan ja sisältöjen arkistointi tai konvertointi sekä sovelluksen poistaminen käytöstä ja jälkitarkastuksen mahdollisten puutteiden korjaaminen

 • Käytöstä poistossa myös konekapasiteetin purku (fyysiset koneet, virtuaalikoneet, pilvipalveluinstanssit ym.), tietoliikennekapasiteetin purku (reitittimet, kuormanjakajat ym.), tietoliikennejärjestelyiden purku (IP-osoitteet, palomuuriavaukset ym.), käyttöoikeuksien poistaminen, rajapintojen poistaminen, varmistusvälineiden arkistointi tai uudelleenallokointi

 

Hankinta

Palvelusta vastaava

 • Tuotantoympäristön ja -palveluiden hankinnan suunnittelu ja toteutus
 • Jatkoylläpidon hankinta palvelutasovaatimusten pohjalta hankintamalliperusteluineen
 • Vaiheen lopuksi irtisanotaan tuotantoon liittyneet sopimukset (järjestelmän/palvelun käytön päättyessä)

 

Arkkitehtuuri

Palvelusta vastaava

 • Rekisteriselosteiden luominen tai päivittäminen
 • Käytöstä poistossa teknisten riippuvuuksien ja rajapintojen selvittäminen 

 

Tietoturva

Palvelusta vastaava

 • Toipumis- ja jatkuvuussuunnitelmien laatimisen tai päivityksen organisointi ennen julkaisua
 • Käyttövaiheen aikana säännöllisten tietoturvatarkastusten ja niissä havaittujen puutteiden korjauksen organisointi
 • Käyttövaiheen aikana ulkopuolelta tulevien tietoturvahaavoittuvuusraporttien priorisointi ja korjauksen organisointi
 • Suurissa muutoksissa riskianalyysin päivittäminen ja sen mukaisten jatkotöiden organisointi

 

Johto-/ohjausryhmä

 • Ennen julkaisua tietoturvallisuustarkastuksen raportin käsittely ja  jatkotoimet määrittäminen sen perusteella. (Vaihtoehtoina on hyväksyä tarkastuksen osoittama riskitaso tai määrätä liian suuriksi riskeiksi todetut haavoittuvuudet korjattaviksi. Korjauksen jälkeen tietoturvallisuustarkastus uusitaan niin, että se kohdistuu vain korjattuihin osiin ja tarkastusraporttia päivitetään. Tämän jälkeen ohjausryhmä käsittelee raportin uudestaan.)

 

Toteutustiimi

 • Palvelussa käytettävien ohjelmistokomponenttien tietoturvatilanteen omavalvonta ja haavoittuvien komponenttien päivitys
 • Ulkopuolelta tulevien tietoturvahaavoittuvuusraporttien mukaiset korjaukset

 

Tuotantotiimi

 • Palvelun tietoturvallisuustilanteen valvonta sekä sen tilasta raportoiminen normaalien käytäntöjen mukaan
 • Tuotantoalustan tietoturvapäivityksistä huolehtiminen
 • Palvelun mittareihin voidaan yhdistää tietoturvavalvonnan tilannekuvaa ja/tai säännöllisestä tietoturvatarkastuksesta saatuja tuloksia palvelun tietoturvapuutteiden määrästä ja laadusta

 

Tietosuoja

Palvelusta vastaava

 • Huolehtii siitä, että palvelun ylläpidosta tehtävään sopimukseen lisätään tietosuoja- ja salassapitoliite tai tietosuojaliite, jos ylläpidosta vastaa palveluntuottaja ja jos palvelussa käsitellään henkilötietoja.
 • Varmistaa, että uusi palvelu täyttää sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen palvelun käyttöönottoa.

Johto-/ohjausryhmä

 • Vastaa siitä, että uusi palvelu täyttää sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen sen käyttöönottoa.

Tuotantotiimi

 • Huolehtii tietosuojan toteutumisen ylläpidosta sovitulla tavalla.
Luonnos