Beta

Käynnistämisen tarkistuslista

Seuraavat asiat on oltava kunnossa, ennen kuin betavaiheen toteutustyö kannattaa aloittaa.

Asiakaslähtöisyys
Onko päätetty, onko betavaiheen palvelu avoin kaikille testaamista varten vai rajattu tietylle käyttäjäryhmälle?
Onko selvitysvaiheessa visiolakanaan kirjattuihin mittareihin tehty tarkennukset niin, että ne pystyvät seuraamaan palvelun rakentamisen ja tuotantokäytön onnistumista ?
Onko palvelun arvioitu elinkaarikustannus järkevä suhteessa odotettavaan käyttäjämäärään ja muuhun palvelun hyötyyn?
Ohjaus
Onko opit kerätty samankaltaisista aiemmista toteutuksista ja onko niitä hyödynnetty suunnittelussa?
Onko ohjaus-/johtoryhmä tutustunut alfaversioon ja betavaiheen toteutussuunnitelmaan ja hyväksynyt ne?
Onko palvelullla tiekartta tai käyttäjätarinakartta, jotta etenemistä suhteessa tavoitteeseen voidaan seurata betavaiheessa?
Onko kehitystyön karkea työmääräarvio, ml. sisältötyö, viestintä ja koulutus, sekä arvio muista elinkaarikustannuksista tehty kehitysjonon pohjalta? Onko mukana arvioimassa ollut vähintään yksi toteutusteknologiaa tunteva asiantuntija?
Onko tuotantokäytön kapasiteettiarviot (mm. palvelin-, kuormantasaus-, palomuuri-, tietoliikenne- ja varmuuskopiokapasiteetti) tarkistettu kokeilusta saadun tiedon pohjalta?
Onko betavaiheen kehitysmenetelmät, työtavat, roolitus ja kehitysympäristö valmisteltu?
Hankinta
Onko hankintamalli perusteltu, määritelty ja johtoryhmän/ohjausryhmän hyväksymä?
Onko hankintakriteereissä huomioitu hankittavan teknologian kypsyys ja toteuttajien tarvittava asiantuntemus mukaan lukien tietoturva ja tietosuoja?
Onko johtoryhmä hyväksynyt hankkeen kustannusarvion ja hankintamallin ja tehnyt hankintapäätöksen?
Onko toteutusvaiheen toimittaja(t) valittu ja sopimukset tehty?
Onko betavaiheessa tarvittava infrastruktuuri hankittu?
Arkkitehtuuri
Onko ratkaisuarkkitehtuuri suunniteltu alustavasti ja sisällytetty käyttäjätarinoihin?
Onko tarvittavat integraatiot sisällytetty käyttäjätarinoihin?
Onko arkkitehtuurisuunnitelma kokonaisarkkitehtuurin mukainen ja jos ei ole, onko poikkeamat hyväksytty?
Onko päätetty, jatketaanko alfavaiheen teknisen toteutuksen pohjalta vai aloitetaanko alusta?
Tietoturva
Onko riskianalyysi tehty tai päivitetty?
Onko riskianalyysin avulla listattu haluttuun tietoturvallisuustasoon nähden riiittävät tietoturvallisuuspiirteet ja -rajoitteet alfavaiheessa ja sijoitettu ne käyttäjätarinoihin sekä teknisiin reunaehtoihin?
Tietosuoja
Onko vaikutustenarviointia ja riskianalyysia tai tietosuojan tarkistuslistaa sekä palvelun vaatimuksia päivitetty alfavaiheessa tehtyjen havaintojen perusteella?
Onko henkilötietojen käsittelystä palvelun toteutuksessa sovittu palveluntuottajan kanssa tietosuoja- ja salassapitoliitteellä?
Luonnos