Beta

Valmistumisen tarkistuslista

Valmisteluvaiheen päättyessä, ennen käynnistysvaiheeseen siirtymistä tulee seuraavien kriteerien täyttyä:

 

Asiakaslähtöisyys
Onko asiakkaiden/käyttäjien tarpeet ymmärretty ja kuvattu visiolakanaan?
Onko tavoiteltu muutos toimintatavoissa kuvattu?
Ohjaus
Onko tiekartta tehty?
Onko tunnistettu samankaltaiset hankkeet ja onko opit niistä kerätty (esim. haastatteluilla)?
Onko alustava hankesuunnitelma hyväksytty?
Onko käynnistysvaiheen aikataulu, rahoitus, resurssit ja osaaminen varmistettu ja avainhenkilöiden roolit ja vastuut selkeästi määritelty?
Onko työkalut ja ympäristöt (esim. suunnittelutyökalut, dokumenttien hallinta) pystytetty?
Hankinta
Onko hankintamalli perusteltu, määritelty ja johtoryhmän/ohjausryhmän hyväksymä?
Ovatko tarvittavat sopimukset käynnistysvaiheen resursoimiseksi olemassa?
Onko alustavat vaatimukset määritelty sillä tasolla, että niiden pohjalta voidaan aloittaa hankinnan valmistelu?
Arkkitehtuuri
Onko tunnistettu mihin arkkitehtuurin osa-alueisiin hankkeessa toteutettavat muutokset kohdistuvat ja mihin ne eivät vaikuta?
Onko ratkaisuvaihtoehdot analysoitu ja ovatko ratkaisulinjaukset kaupungin linjausten mukaisia?
Ovatko ratkaisulinjaukset johto/ohjausryhmän hyväksymiä?
Tietoturva
Onko hankkeen lopputuotoksille määritelty tavoiteltava tietoturvan taso?
Tietosuoja
Onko tehty tietosuojan alkukartoitus?
Jos palvelussa käsitellään henkilötietoja, onko vaikutustenarvioinnin ja riskianalyysin tai sisäisen tarkistuslistan tekeminen työn alla? Onko niiden tuotoksia kerätty palvelun vaatimuksiin?
Luonnos